Докторантура

Харківський національний університет будівництва та архітектури оголошує у 2016 році прийом до докторантури зі спеціальності 191 Архітектура та містобудування

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Вступники до докторантури подають заяву про участь у конкурсному відборі до докторантури Харківського національного університету будівництва та архітектури в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відділу аспірантури.

У заяві вступники до докторантури вказують спеціальність та кафедру.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

  1. документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), військовий квиток або посвідчення про приписку, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
  2. документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий науковий ступінь кандидата наук.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник до докторантури додає:

  • копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу (наукової установи), із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
  • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
  • копію ідентифікаційного коду (для стаціонару).

 

 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами вищім навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Прийом документів здійснюється до 31 серпня 2016 року.

Особи, що вступають до докторантури, у двотижневий термін з часу подання документів, доповідають на відповідній кафедрі, розглядають розгорнутий план роботи над дисертацією. Кафедра шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування особи до докторантури і готує відповідний витяг з протоколу засідання кафедри.

Вчена рада університету у двотижневий термін розглядає витяг з протоколу засідання кафедри і приймає рішення про зарахування вступника до докторантури.

Зарахування до докторантури здійснюється 1 жовтня 2016 року.

Документи подаються до відділу аспірантури і докторантури за адресою вул. Сумська, 40, к. 24. Телефон для довідок (057)7000677. Керівник відділу аспірантури і докторантури – Дмитрієва Ірина Василівна.