Загальні документи

Установчі документи
СТАТУТ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИЗавантажити
Ліцензія: серія АЕ № 636477, дата видачі ліцензії 17.06.2015 р., рішення АК про видачу ліцензії від 28.05.2015 р., протокол № 116, (наказ МОН України від 10.06.2015 р. № 1415л)Завантажити
Відомості про право здійснення освітньої дояльності (ліцензія) станом на 05.07.2019Завантажити
Сертифікат про акредитацію: серія РД-IV, № 2156742, термін дії сертифікату - до 1 липня 2023 р.Завантажити
Сертифікати напрямів підготовки та спеціальностейЗавантажити
Колективний договірЗавантажити
Положення
Положення про ректорат ХНУБАЗавантажити
Положення про факультетЗавантажити
Типова посадова інструкція декана факультетуЗавантажити
Положення про кафедруЗавантажити
Положення про групу моніторингу якості освітиЗавантажити
Положення щодо оцінювання знань та вмінь студентів за Європейською кредитно-трансферною системоюЗавантажити
Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти в ХНУБАЗавантажити
Положення про моніторинг якості освіти в ХНУБАЗавантажити
Положення про впровадження технологій дистанційного навчання в освітньому процесі ХНУБАЗавантажити
План розвитку та реалізації основних завдань ХНУБА до 2020Завантажити
Концепція внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльностіЗавантажити
Положення про організацію освітнього процесу в ХНУБА (10 квітня 2015р. СВО-157)Завантажити
Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти (21.05.2015)Завантажити
Положення про формування циклу вибіркових навчальних дисциплін спеціальності в ХНУБА (26.06.2015)Завантажити
Положення про організацію освітнього процесу в ХНУБА відповідно до Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (28.11.2014)Завантажити
Концепція освітньої діяльності ХНУБА (Протокол Вченої ради №3 від 27.11.2015)Завантажити
Виховна система ХНУБА: нові підходи та технології реалізації. Інформаційно-довідкові матеріали (випуск № 9)./ За редакцією першого проректора ХНУБА Чередніка Д.Л. - Х.: ХНУБА, 2015. - 67 с.Завантажити
Положення щодо розробки навчальних та робочих навчальних планів спеціальностей в ХНУБА (протокол №3 від 27.11.2015)Завантажити
Положення про процедуру і підстави видачі документів про вищу освіту в ХНУБА - Харків: ХНУБА, 2015.Завантажити
Положення про студентське самоврядування у ХНУБАЗавантажити
Положення про надання грифів Вченої ради ХНУБА (протокол №6 від 26.02.2016)Завантажити
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ХНУБАЗавантажити
Положення про відділ діловодства ХНУБА (протокол №9 від 10.06.2016)Завантажити
Положення про науково-дослідницький сектор ХНУБАЗавантажити
Порядок підготовки здобувачів вищої оствіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ХНУБАЗавантажити
Положення про відділ фанансування і бухгалтерського обліку ХНУБАЗавантажити
Положення про бібліотеку ХНУБА (протокол №9 від 10.06.2016)Завантажити
Положення про навчально-методичний відділ ХНУБА (протокол №9 від 10.06.2016)Завантажити
Положення про редакційно-видавничий відділЗавантажити
Положення про планування роботи науково-педагогічних працівників (протокол №9 від 10.06.2016)Завантажити
План стратегії перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університетуЗавантажити
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників та порядок проведення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників ХНУБАЗавантажити
Положення про наукове товариство студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вченихЗавантажити
Правила внутрішнього розпорядкуЗавантажити
Положення про магістратуру в ХНУБА (протокол №8 від 29.04.2016)Завантажити
План стратегічного і перспективного напрямів розвитку ХНУБА ДО 2020 р.Завантажити
План роботи ХНУБА на 2016-2017 н.р.Завантажити
План заходів щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, одержання неправомірної вигоди у ХНУБА на 2016-2017 н.р.Завантажити
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти в ХНУБА (протокол №4 від 25.11.2016)Завантажити
Правила призначення академічних стипендій студентам аспірантам докторантам ХНУБАЗавантажити
План виховної роботи в ХНУБА на 2017-2018 н.р.Завантажити
План заходів щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, одержання неправомірної вигоди у ХНУБА на 2017-2018 н.р.Завантажити
План роботи ХНУБА на 2017-2018 н.р.Завантажити
Положення про освітні програми ХНУБА. – Харків: ХНУБА, 2017. - 21с.Завантажити
Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення ХНУБА. – Харків: ХНУБА, 2017. - 11 с.Завантажити
Положення про рейтингове оцінювання якості діяльності науково-педагогічних працівників ХНУБА – Харків: ХНУБА, 2017. - 21 с.Завантажити
Положення про академічну доброчесність у ХНУБА – Харків: ХНУБА, 2017. - 12 с.Завантажити
Положення про випускні кваліфікаційні роботи здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти у Харківському національному університеті будівництва та архітектури (далі - ХНУБА) – Харків: ХНУБА, 2018. - 29 с.Завантажити
Положення про порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії у Харківському національному університеті будівництва та архітектури – Харків: ХНУБА, 2018. - 33 с.Завантажити
Стратегічний план розвитку Харківського національного університету будівництва та архітектури на 2018-2023 рокиЗавантажити
План заходів ХНУБА щодо забезпечення виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного (термін підтвердження – 2023 рік)Завантажити
План виховної роботи в ХНУБА на 2018 - 2019 н.р.Завантажити
План заходів щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, одержання неправомірної вигоди у ХНУБА на 2018-2019 н. р.Завантажити
План роботи ХНУБА на 2018-2019 н.р.Завантажити
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у ХНУБА – Харків: ХНУБА, 2018. - 23 с.Завантажити
Положення про психологічну службу в Харківському національному університеті будівництва та архітектури – Харків: ХНУБА, 2018. – 11 с.Завантажити
Концепції виховної роботи університетуЗавантажити
Положення про порядок розробки та оформлення робочої програми навчальної дисципліни в ХНУБА – Харків: ХНУБА, 2019. - 23 с.Завантажити
Положення про Центр військово-патріотичного виховання ХНУБАЗавантажити
Наказ про створення Центру військово-патріотичного виховання ХНУБА №87 від 03.04.2019Завантажити
Наказ щодо застосування державної мови в освітньому процесіЗавантажити
Положення про студентські гуртожитки ХНУБАЗавантажити
Правила внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках ХНУБАЗавантажити
Наказ ХНУБА щодо нагальних питань впровадження Закону України "Про освіту"Завантажити
Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти в ХНУБА.– Харків: ХНУБА, 2019. – 41 с.Завантажити
Положення про стартап-центр "NEW DEVELOPMENT" в ХНУБАЗавантажити
Положення про підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників у ХНУБА: – Харків: ХНУБА, 2019. - 17с.Завантажити
Положення про рейтингове оцінювання якості діяльності науково-педагогічних працівників ХНУБА – Харків: ХНУБА, 2019 - 23 с.Завантажити
Положення про Центр по роботі з іноземними учнями ХНУБАЗавантажити
Навчальний процес
Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу ХНУБАЗавантажити
Договір на підготовку фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня (зі студентом)Завантажити
Договір на підготовку фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня (з підприємством)Завантажити
Звіт ректора ХНУБА на загально університетських зборах 30 серпня 2016 рокуЗавантажити
Доповідь ректора ХНУБА про діяльність у 2016–2017 н.р. та основні завдання колективу університету на новий 2017-2018 н.р.Завантажити
Звіт ректора ХНУБА Шкодовського Юрія Михайловича про виконання у 2017 році умов контракту від 2 жовтня 2013 року № ІІ-100Завантажити
Графік навчального процесу на 2018-2019 н.р. - бакалавриЗавантажити
Графік навчального процесу на 2018-2019 н.р. - магістриЗавантажити
Звіт ректора ХНУБА про діяльність у 2017 – 2018 навчальному році та основні завдання колективу університету на 2018-2019 навчальний рікЗавантажити
Протокол № Д-4 засідання стипендіальної комісії ХНУБА від «03» грудня 2018 рокуЗавантажити
Звіт закладу вищої освіти на початок 2018/2019 навчального року (денна)Завантажити
Звіт закладу вищої освіти на початок 2018/2019 навчального року (заочна)Завантажити