Кафедра Організації будівельного виробництва

Кафедра Організації будівельного виробництва

Кафедра організації будівельного виробництва заснована в 1951 році і на сьогодення налічує 1 професора, 8 доцентів, 1 старшого викладача, завідувача лабораторії та старшого лаборанта, 80%  професорсько – викладацького складу мають вчені ступені та звання.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра забезпечує навчальний процес на шости спеціальностях і 5 спеціалізаціях спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія» університету, комплекси навчально – методичного завезпечення (КНМЗ) до них і є випускаючого з спеціальності 192 спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво». Кафедра веде підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів на основі реформованих навчальних планів та програм. Забезпечується впровадження в навчальний процес Болонської кредитно-трансферної блочно-модульної системи навчання.

Характеристика спеціальності

Концепція підготовки фахівців на кафедрі не змінилася і включає дві приблизно однакові за обсягом складові – освітню і наукову – дослідницьку . Основне завдання випускних робіт бакалаврів і магістерських дипломних проектів – показати рівень наукової кваліфікації фахівця , уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні інноваційні завдання . На кафедрі  виконання магістерського дипломного проекту  передбачає особливий методичний підхід – професійне розкриття теми проекту з елементами наукових досліджень з позиції будівельної організації – генерального підрядника будівельних робіт, який на базі розробки системи інноваційних організаційно-технологічних рішень повинен забезпечити будівництво реального об′єкта в оптимальні строки з високою якістю та економічною ефективністю в умовах ринку.

Організацій, з якими співпрацює кафедра

В сучасних умовах  кафедра продовжує дослідження з  проблеми  «Стратегія і тактика європейської інтеграції в інноваційного розвитку  будівельного комплексу  України». Найбільш ефективними науковими дослідженнями кафедра вважає новий ризик-ориєнтований  методичний підхід до вирішення інноваційних проблем будівництва, створення і впровадження в 8 реальних проектах  методик, які дозволяють забезпечити конкурентоздатність і достовірність обґрунтування і оцінку економічної ефективності інноваційних рішень в біоенергетиці і будівельних організаціях. Кафедра  продовжує  творче співробітництво з АТ «Житлобуд-2», інститутом «УкркомунНДІпрогрес», «Укренергочормет» та іншими  підприємствами шляхом залучення  їх до навчального процесу, проведення практик студентів, розробки науково – методичних рекомендацій  по визначенню вартості будівництва, економічної ефективності інвестицій, комп’ютерному проектуванню організації будівництва. За час існування кафедри по матеріалам наукових досліджень опубліковано 20 навчальних посібників, більше 350 друкованих робіт.

Виразні досягнення

Кафедра провадить роботу по впровадженню нових методів викладання та системи індивідуалізації навчання на базі модульно – рейтинговій побудові дисциплін, індивідуального завдання кожному студенту на практичних заняттях , комп’ютерізації навчального процесу . Впроваджено комплексне індивідуальне завдання  „ Бізнес-план інноваційного проекту”, яке методично  забезпечує  виконання організаційно-економічної частини магістерського дипломного проекту на конкретному підприємстві. Колектив  кафедри, оцінюючи 66 річний шлях, з оптимізмом дивиться в майбутнє і разом  з пожвавленням  в будівельному  комплексі України відкриває нові  можливості для європейської інтеграції навчального процесу   на базі сучасних комп’ютерних технологій, розвитку наукових досліджень в галузі організації та управління будівництвом. Для цього кафедра має високий  кадровий потенціал, працює аспірантура, троє викладачів пройшли стажировку за кордоном,  майже всі засвоїли комп’ютерні технології, накопичили  досвід  з модульної організації навчального процесу, яка відповідає європейській  кредитно – модульній системі.

Склад кафедри

Завідувач, професор Дружинін А.В.

Доценти:

  • Савченко О. І.
  • Гольтерова Т. А.
  • Давиденко О.А.
  • Кучма О.О.
  • Обухова Н.В.
  • Новобранов В.Н.
  • Братішко С.М.
  • Німков Д.О.

ст. викладач Жилякова Г. С., ст. лаб. Куц Г. Г., зав. лаб. Шевченко Л. М.

Контактна інформація

Адреса кафедри і контактні телефони: вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002, тел/факс (057) 700-02-50, тел. 700-10-66 E-mail: office@kstuca.kharkov.ua