Мозговий Андрій Олексійович

Мозговий Андрій Олексійович

Доцент кафедри

Доцент кафедри гідротехнічного будівництва, канд. техн. наук, доцент.

Закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут, 1997 р.

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.23.01 у 2000 р.

Основні дисципліни: опір матеріалів, будівельна механіка, гідроелектростанції, імовірнісні методи розрахунку гідротехнічних споруд.

Наукові інтереси –  механіка деформівного твердого тіла, теорія імовірності, теорія розрахунку конструкцій, будівель і споруд.

ORCID ID
orcid.org/0000-0002-9142-3169

Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=VJ8GROYAAAAJ

Xing
https://www.xing.com/profile/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8?sc_o=mxb_p

НБУкраїни ім. В.І. Вернадського
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D513.1$

Наукова періодика України
http://journals.uran.ua/search/authors?searchInitial=%D0%9C&authorsPage=152#authors

Бібліотека українських авторефератів
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=building&id=1142&start=1