Планування освітнього процесу та наукової роботи

Планування освітнього процесу та наукової роботи

Результатом навчання в аспірантурі є успішно виконані всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобуті теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведене власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення та захист дисертації. ВАЖЛИВО! Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану, індивідуального плану наукової роботи та теми дисертаційного дослідження, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою університету протягом двох місяців із дня зарахування особи до аспірантури.

Індивідуальний навчальний план аспіранта

Індивідуальний навчальний план аспіранта повинен містити перелік дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС. Формування циклу вибіркових навчальних дисциплін спеціальності в Харківському національному університеті будівництва та архітектури здійснюється згідно з діючим положенням

Перелік освітніх компонентів

База обов’язкових дисциплін
База вибіркових дисциплін

Якщо Ви бажаєте ознайомитись із силабусом по кожній із дисциплін третього рівня вищої освіти, для отримання доступу до матеріалів відправте своє звернення на електронну пошту завідувача аспірантури (asp.khnucea@gmail.com) із зазначенням теми «Доступ до бази обов’язкових/вибіркових дисциплін»

Індивідуальний план наукової роботи
Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. До наукової складової також належать наукові публікації, якісний  рівень і кількість яких встановлюється законодавством, та апробація результатів дослідження на конференціях різних рівнів.
Графік навчального процесу та розклад занять
2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Очна (денна, вечірня) форма навчання
Графік навчального процесу
третього рівня вищої освіти на 2019-2020 н.р.
Завантажити
Заочна форма навчання
Графік навчального процесу третього рівня вищої освіти на 2019-2020 н.р.Завантажити
2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Очна (денна, вечірня) форма навчання
Графік навчального процесу
третього рівня вищої освіти на 2019-2020 н.р.
Завантажити
Розклад занять на осінній семестр Завантажити
Заочна форма навчання
Графік навчального процесу
третього рівня вищої освіти на 2019-2020 н.р.
Завантажити
Розклад занять на осінній семестрЗавантажити
Затвердження та зміна наукового керівника

Науковий керівник призначається кожному аспіранту (здобувачу) одночасно з зарахуванням до аспірантури для надання наукової та методичної допомоги, психологічної підтримки (у разі потреби), контролю за виконанням дисертаційного дослідження, вироблення рекомендацій аспірантам щодо участі у проведенні науково-дослідницької роботи кафедри, факультету, університету та у навчальному процесі. Науковим керівником аспіранта (здобувача) наказом ректора Університету призначається доктор наук, як виняток, кандидат наук, який працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора наук. Дозвіл на наукове керівництво надається співробітнику тієї ж кафедри, на якій навчається аспірант (здобувач), рішенням Вченої ради Університету, після заслуховування питання на кафедрі. У відділ аспірантури та докторантури подається витяг із засідання кафедри та список опублікованих наукових праць і винаходів за спеціальністю підготовки аспіранта засвідчений у встановленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата (додаток 7 Наказу МОНУ від 14.01.2016 р. № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» Кількість аспірантів (здобувачів), що прикріплюються до одного наукового керівника, не повинна перевищувати 5 осіб – для доктора наук, професора, і не більше 3 осіб – для кандидата наук, доцента. Для розгляду питання щодо заміни наукового керівника необхідно надати вченому секретарю за 10 днів до засідання Вченої ради Університету такі документи:

  • заяву аспіранта (здобувача) на ім’я ректора;
  • заяву нового наукового керівника аспіранта (здобувача) зі згодою на заміну наукового керівника з погодженням попереднього наукового керівника;
  • інформацію про нового наукового керівника;
  • витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію щодо заміни наукового керівника.
Порядок зміни індивідуального навчального плану та теми дисертаційного дослідження

Аспірант має право змінювати свій індивідуальний навчальний план та тему дисертаційного дослідження за погодженням із своїм науковим керівником. Порядок зміни індивідуального навчального плану та/або теми дисертаційного дослідження:

  • витяг із засідання кафедри з обґрунтуванням необхідності перезатвердження індивідуального навчального плану та/або теми дисертаційного дослідження та з пропозицією нової редакції;
  • витяг із засідання Вченої ради факультету про зміну індивідуального навчального плану та/або теми дисертаційного дослідження;
  • витяг із засідання Вченої ради Університету про затвердження нового індивідуального навчального плану та/або теми дисертаційного дослідження.