Вступна компанія 2019 - Докторантура

Вступна компанія 2019 – Докторантура

Здобуття наукового ступеня доктора наук в Університеті триває протягом 2-ох років і здійснюється за денною формою навчання.

Фінансування підготовки докторантів здійснюється за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням, за рахунок коштів фізичних та/чи юридичних осіб (на умовах договору).

Наразі докторантура відкрита з трьох спеціальностей:

 • 133 Галузеве машинобудування;
 • 191 Архітектура та містобудування;
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія.

За рішенням Вченої раду Університету, за умови наявності трьох штатних працівників – докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності, перелік спеціальностей може бути розширений.

Перелік документів, які мають бути подані для вступу до докторантури:

 • заява на ім’я ректора Університету;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, у якій вступник до докторантури працює;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів за спеціальністю передбачуваної дисертації засвідчений у встановленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата (додаток 7 Наказу МОНУ від 14.01.2016 р. № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»);
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 • засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук). Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада факультету/інституту приймає рішення про визнання його диплома. У разі невизнання диплома – вчена рада факультету/інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;
 • засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника з зазначенням відповідності наукової програми докторанта з науковим ступенем кандидатської дисертації, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Харківського національного університету будівництва та архітектури, у разі необхідності зі згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;
 • розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи на здобуття ступеня доктора наук;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • дві фотокартки (3×4 см).

Вчена рада Університету в місячний термін після подачі документів розглядає висновки кафедри та приймає рішення про зарахування (або відмовляє у зарахуванні) кожного вступника до докторантури.

Більш детальну інформацію можна знайти у Правилах прийому до аспірантури та докторантури Харківського національного університету будівництва та архітектури у 2019 році