ОП "Інформаційні системи та технології"

Опис освітньої програми

Освітня програмаІнформаційні системи та технології
Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань12 Інформаційні технології
Спеціальність126 Інформаційні системи та технології
КваліфікаціяБакалавр з інформаційних систем та технологій
Тривалість програми3 роки 10 місяців
Кількість кредитів ЄКТС240
Рівень кваліфікаціїНаціональна рамка кваліфікації – 6 рівень;
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти – перший цикл вищої освіти
Умови вступуНаявність повної загальної середньої освіти;
Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра
Академічні права випускниківМожливість продовжити навчання за освітньою програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Назва структурного підрозділу, відповідального за підготовку здобувачівКафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Гарант ОПСолодовник Ганна Валеріївна, канд. техн. наук, доцент

Робочі програми нормативних компонент

Шифр за ОП
Назва навчальних компонент
ЗП 1
Українська мова (за проф. спрямуванням)
ЗП 2Історія України та української культури
ЗП 3Іноземна мова
ЗП 4Філософія
ЗП 5Фізичне виховання (факультатив)
ЗП 6Вища математика
ЗП 7Дискретна математика
ЗП 8Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика
ЗП 9Теорія алгоритмів
ЗП 10Чисельні методи
ЗП 11ІТ-інфраструктура підприємства
ЗП 12Системи підтримки прийняття рішень
ЗП 13Фізика
ПП 1
Алгоритмізація та програмування
ПП 2
Об’єктно-орієнтоване програмування
ПП 3
Операційні системи
ПП 4
Системи баз даних
ПП 5
Інтелектуальний аналіз даних
ПП 6
Веб-технології та веб-дизайн
ПП 7
Технологія розробки програмного забезпечення
ПП 8
Основи інформаційного бізнесу
ПП 9
Налагодження та тестування програмних засобів
ПП 10Системний аналіз
ПП 11Методика та техніка кібербезпеки
ПП 12Інтернет речей та комп'ютерно-інтегровані системи
ПП 13Якість та ефективність інформаційних систем
ПП 14Управління ІТ-проектами
ПП 15Проектування інформаційних систем
ПП 16Системне програмування та архітектура комп’ютерів
ПП 17Комп’ютерні мережі
ПП 18Охорона праці та безпека життєдіяльності
ПП 19Оптимізація інформаційних систем
ПП 20Навчальна практика
ПП 21Виробнича (за фахом) практика
ПП 22Проектно-технологічна практика
ПП 23Переддипломна практика

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Накази про призначення гаранта та керівника групи забезпечення ОП

Наказ ХНУБА №215 від 15 вересня 2017 року «Про затвердження керівників проєктних груп (гарантів освітніх програм)»

Наказ ХНУБА №268 від 12 жовтня 2018 року «Про затвердження керівників та складу груп забезпечення спеціальностей»

Наказ ХНУБА №293 від 20 листопада 2019 року «Про затвердження гарантів освітніх програм та складу робочих груп з розробки, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм»

Наказ ХНУБА №153 від 01 липня 2020 року «Про внесення змін до наказу від 20.11.2019 р. №293 «Про затвердження гарантів освітніх програм та складу робочих груп з розробки, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм»»

Наказ ХНУБА №236 від 22 вересня 2020 року «Про затвердження гарантів освітніх програм та складу робочих груп з розробки, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм»

Наказ ХНУБА №302 від 18 листопада 2020 року «Про затвердження керівників та складу груп забезпечення спеціальностей»

Протоколи засідань проєктної групи, групи забезпечення та робочої групи з розробки, моніторингу та періодичного перегляду ОП

Результати анонімного опитування здобувачів ОП

Перегляд ОП у 2021 році

Редакція ОП 2021 року

Контакти гаранта ОП

Солодовник Ганна Валеріївна, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

e-mail: solodovnik.anna@kstuca.kharkov.ua