Про Раду молодих вчених

Молодий вчений – вчений віком до 35 років, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі.

Координацію науково-дослідної роботи молодих вчених здійснює Рада молодих вчених (далі РМВ) ХНУБА.

РМВ ХНУБА є колегіальним представницько-виборним об’єднанням молодих вчених університету, яка діє на постійній основі. До складу ради входять: голова, його заступник, секретар та члени РМВ.

Метою РМВ є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють в ХНУБА, розвиток в них наукового мислення та навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в університеті, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву університету в оптимізації наукової та навчальної роботи.

Основними завданнями РМВ є:

 • залучення осіб, які навчаються та працюють в вищому навчальному закладі, до науково-дослідницької роботи;
 • виховання гармонійно розвиненої особистості молодих вчених;
 • підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи молодих вчених ХНУБА з метою набуття ними практичного досвіду роботи з фахового спрямування;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються та працюють у ХНУБА, надання їм всебічної допомоги;
 • створення сприятливих умов для участі членів РМВ в наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо;
 • організація та розвиток міжнародного наукового і культурного співробітництва з іншими вищими навчальними закладами, науковими установами та організаціями;
 • висвітлення діяльності РМВ у засобах масової інформації;
 • участь у визначенні стратегії та перспективних напрямків розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету;

Відповідно до своєї мети, принципів діяльності та завдань РМВ:

 • координує роботу осіб, які навчаються та працюють у ХНУБА, заохочує їх до участі у науковому житті;
 • організовує та проводить наукові конференції, дослідницькі семінари, форуми, виставки, воркшопи, майстер-класи, круглі столи, лекції, дебати, інтелектуальні ігри, зустрічі з відомими науковцями та економістами, презентації наукових проектів та інші науково-освітні роботи;
 • бере участь в розробці та реалізації проектів, які можуть бути запропоновані підприємствами та організаціями незалежно від форми власності та форми господарювання, в тому числі з іноземними, або їх представництвами чи підрозділами;
 • сприяє організації та діяльності на базі ХНУБА науково-дослідних центрів,  науково-виробничих лабораторій, стартап центрів, виставкових майданчиків та інших сучасних форм організації роботи;
 • проводить конкурси наукових робіт на здобуття грантів і інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень молодих вчених;
 • поширює серед осіб, які навчаються та працюють у ХНУБА, інформацію про наукові заходи вищих навчальних закладів, наукових організацій та установ України й інших країн;
 • подає пропозиції до Вченої ради ХНУБА щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород тощо;
 • представляє інтереси членів РМВ перед адміністрацією університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри.