Бібліотека

БІБЛІОТЕКА ХАРКІВСЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Бібліотека є освітнім, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом ХНУБА і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами освітній , науковий та виховний процеси університету. В своїй роботі бібліотека керується: Законом України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”; Типовим положенням про бібліотеку вищого закладу освіти України; Типовими правилами користування бібліотекою вищого закладу освіти; Типовими правилами користування бібліотеками в Україні; Положенням про бібліотеку ХНУБА та Правилами користування бібліотекою ХНУБА та іншими.

Коротка історія бібліотеки ХНУБА

Бібліотека ХНУБА заснована в 1930 році як бібліотека інженерно-будівельного інституту на базі бібліотеки технологічного інституту (нині НТУ «ХПІ») та філії бібліотеки гірничого інституту.  Одночасно при факультетах і кабінетах інституту також відкривалися бібліотеки.

З квітня 1941 року всі ці бібліотеки було об’єднано в фундаментальну бібліотеку інженерно-будівельного інституту.

Під час Великої вітчизняної війни фашисти зайняли приміщення будівельного інституту під італійський госпіталь, викинули на подвір’я дуже цінну інститутську бібліотеку і спалили декілька десятків тисяч книжок. (З книги: Звірства і злочини німецько-фашистських загарбників на Харківщині: Збірник документів. – К.; Х., 1944).

Фонд знову збирали по крупицях. Співробітники, викладачі та студенти несли до бібліотеки власну літературу. І на початок 1945 року фонд налічував біля 4,5 тисяч одиниць. Бібліотека обслуговувала тоді 400 читачів.

Бібліотека входить до Харківського методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти з зональним методичним центром в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, яка підпорядкована Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича в м. Києві. Також бібліотека постійно співпрацює з Харківською державною науковою бібліотекою ім. В.Г. Короленка, приймаючи активну участь у конференціях, семінарах, нарадах, що проходять під її егідою.

Бібліотека, як частка архітектурно-будівельних бібліотечних ресурсів України, обмінюється інформацією з Державною науковою архітектурно-будівельною бібліотекою ім. В.Г. Заболотного – головною галузевою книгозбірнею, що виконує функції державного депозитарію, координаційного та методичного центру бібліотечної мережі будівельного комплексу та бібліотеками закладів вищої освіти України.

Етапи  автоматизації  бібліотеки  ХНУБА

2000 р. – Бібліотека стала членом Асоціації сучасних інформаційних бібліотечних технологій, яка об’єднує бібліотеки Харківського регіону.

2001 р. – початок створення електронного каталогу, а також власних баз даних, до яких вже занесено більше 50 тис. бібліографічних записів.

2004 р. – створення сектора автоматизації та каталогізації.

З 2006 року бібліотека отримала доступ до локальної мережі університету та ІНТЕРНЕТ.

В 2007 році створено сайт електронної бібліотеки в локальній мережі університету, на якому представлений фонд повнотекстової навчально-методичної літератури науково-педагогічних працівників ХНУБА.

З 1 жовтня 2008 р. діє електронний читальний зал.

З 2012 р. в приміщеннях бібліотеки працює Wi-Fi.

З 2014 р створюються віртуальні виставки.

Фонд бібліотеки нараховує більше 700,0 тис. одиниць збереження

За читацьким квитком право користування бібліотекою мають здобувачі освіти  всіх форм навчання,  науково-педагогічний склад та працівники структурних підрозділів університету; сторонні користувачі. Іноземні здобувачі освіти, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

Структура бібліотеки:

1. Відділ комплектування та обробки літератури з сектором автоматизації та каталогізації.
2. Відділ збереження фондів.
3. Відділ обслуговування з секторами:

 • абонемент навчальної літератури;
 • абонемент наукової літератури;
 • абонемент художньої літератури;
 • Бібліотека учбового корпуса №2 з читальним залом для здобувачів освіти денної та заочної форм навчання;
 • Бібліотека гуртожитку архітектурного та санітарно-технічного факультетів з читальним залом;
 • Читальний зал з сектором МБА (міжбібліотечний абонемент);
 • Електронний читальний зал.

4. Інформаційно-бібліографічний відділ.

Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави. Бібліотечний фонд за видами видань поділяється на: книги, брошури, періодичні видання, спецвиди нормативно-технічних документів, неопубліковані матеріали (дисертації, автореферати, методичні вказівки). Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи ХНУБА. В фонді зберігається література з природознавчих та гуманітарних дисциплін, з техніки, будівництва, економіки. Особливе місце в фонді займає література з мистецтва та архітектури. Альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах. В фонді читального залу зберігається більше 500 назв журналів.

З 1 жовтня 2008 року діє електронний читальний зал, який обслуговує користувачів університету за єдиним читацьким квитком:

 • надає консультативну допомогу читачам;
 • слідкує за правильним використанням техніки;
 • відслідковує правила користування програмним забезпеченням;
 • слідкує за справністю комп’ютерної техніки та за умовами праці читачів.
Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки:
 • класичні каталоги: алфавітний, систематичний (з1948р) та електронний (з 2001 р.);
 • класичні картотеки та електронна картотека (з 2000 р.) “Книгозабезпеченість навчальною літературою” (укр., рос. мовами з 1996 р.).
 • бібліографічні видання: “Бюлетень нових надходжень”, “Бюлетень – періодика”, “Бібліографічні покажчики”, “Список періодичних видань бібліотеки ХНУБА” на сайті Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленко в “Електронному зведеному каталозі періодичних видань, які надійшли до провідних бібліотек Харкова (з 2003 року)”.
Література про бібліотеку: 
 1. Архітектурно-будівельні бібліотечні ресурси України [Текст]: Довід./ Укл.: Г.А. Войцехівська, С.С. Артамонова; Редкол.: С.С. Артамонова, Г.А. Войцехівська (відп. ред.), О.М. Піхур, О.М. Развадовська, Н.В. Ракович; ДНАББ ім. В.Г. Заболотного.- К.: Укрархбудінформ, 2004.- 106 с.- ISBN 966-8539-12-5
 2. Бібліотеки Української РСР [Текст]: Довідник / Складачі: В.С. Бабич, В.Д. Матвійчук, З.А. Печенізька, І.В. Шажко.- 2-ге вид., перероб. і доп.- Х.: Ред.-видав. відділ Книжкової палати УРСР ім. І. Федорова, 1974.- 158 с.
 3. Бібліотеки Української РСР [Текст]: Довідник / Складачі: В.С. Дідур, Л.Л. Макаренко, З.А. Печенізька, І.В. Шажко.- Х.: Ред.-видав. відділ Книжкової палати УРСР, 1969.- 186 с.
 4. Будівельник [Текст]: газ. харк. держ. техн.. ун-ту буд-ва та арх. / засновник ХДТУБА.- 1998, червень – Х., 1998 – .-8 полос.- щоміс.
 5. История ХИСИ – ХГТУСА в лицах / Под общей ред. Н. С. Болотских. – Харьков, 2005. – 272 с. – (Выпускники украинских вузов).
 6. Кукса Н. Б., Сергеева Т.В. От первого компьютера до электронного читального зала (1998-2008 гг.) // Будівельник. – 2008. – №9(103). – С. 8.
 7. Кукса Н. Б. ХНУБА: минуле та сьогодення. Науково-технічна бібліотека: монографія / Н. Б. Кукса; МОН України; ХНУБА. – Х.: [б.в.], 2013. – 13 с.
 8. Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова [Текст] / Нар. укр. акад.; Под общ. ред. В.И. Астаховой.- Х., 2001.- 528 с.- ISBN 966-7557-05-07
 9. Провідні бібліотеки України [Текст]: Довідник / Укл.: В.Г. Дригайло, Є.М. Шмельов.- К.: Шмельов В.Є., 2007.- 152 с.- ISBN 978-966-96677-3-1
 10. Сергєєва Т. В. Бібліотека Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури // Енциклопедія Сучасної України. Т. 2: Б-Біо. – К.: ВАТ «Поліграфкнига», 2003. – С. 720. – ISBN 966-02-2681-0.
 11. Страницы истории: ХИСИ – ХГТУСА – 70 лет [Текст]: Очерк / М.С. Болотських (кер.), А.В. Борисов, Д.Ф. Гончаренко и др.- Х., 2000.- 288 с.: ил.- ISBN 966-7102-77-7

Директор – Кукса Надія Борисівна

Бібліотека працює:
з 8.00 до 16.30
перерва: 12.00-12.30;
вихідні дні — субота та неділя.
останній робочий день місяця — санітарний

Адреса: вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002,
Бібліотека Харківського національного університету будівництва та архітектури.
Телефон: (057) 7000-566.
E-mail: library@kstuca.kharkov.ua