Кафедра Теоретичної механіки

Кафедра будівельної та теоретичної механіки

 

Загальна інформація про кафедру

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИ

Із складу кафедри математики в 1956 р. виділена кафедра теоретичної механіки ХІБІ, першим завідувачем був к.т.н., доц. Солодовніков Р.В. Викладали в той час к.ф.-м.н., доц. Борисенко Л.М., к.ф-м.н., доц. Березова О.А., доц. Друшляк Г.Є., ст. викл. Башкірова О.В., ст. викл. Хромченко А.В., та інші. В той час були закладені основи методики викладання для будівельних спеціальностей, розроблені методичні посібники, збірник задач, виготовлені десятки макетів механізмів, плакатів, використовувались кінофільми, слайди. Багато з цих надбань використовуються тепер.

Пізніше, з 1971 р. завідувачами працювали к.т.н., доц. Ковревський А.П., к.т.н., доц. Фаворов Ю.Л., к.т.н., доц. Дерев’янко М.І. Значний вклад в розвиток наукової та методичної роботи внесли д.ф-м.н., проф. Дольберг М.Д., к.т.н. Пушня В.А., доц. Гранько Б.Ф., ст. викл. Брагинець О.Г., ст. викл. Гриньова О.В., зав.лаб. к.т.н. Печерцев О.О.

До цих пір існує творчий зв’язок з вченими-механіками, які працювали короткий час – д.ф-м.н., проф. Шейко Т.І., д.т.н., проф. Шпачук В.П., д.т.н. , проф. Янютін Є.Г. та ін.

Сьогодні на кафедрі працюють п’ять викладачів: зав. каф., д.т.н., проф. Шатохін В.М., к.т.н., проф. Дерев’янко М.І., к.т.н., проф. Ковревський А.П., доц. Гранько Б.Ф., к.т.н., доц. Соболь В.М., а також зав. лабораторії Магалдадзе Л.М. Весь колектив кафедри працює злагоджено і плідно, вносячи дієвий вклад в організацію навчального процесу в рамках європейських трансферно-кредитних методів.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін «Теоретична механіка»; «Теоретична та прикладна механіка»; «Основи теорії споруд»; спецкурс «Теоретична механіка»; «Будівельна механіка та надійність споруд»; спецкурс «Вібрації в техніці»; «Технічна механіка» за такими спеціальностями: 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 133 «Галузеве машинобудування», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 191 «Архітектура та містобудування», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», 101 «Екологія».

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ

Кафедра будівельної механіки заснована у 1930 році, коли на базі будівельного факультету Харківського технологічного інституту та архітектурного факультету Харківського художнього інституту був створений Харківський інженерно – будівельний інститут. Очолив кафедру і керував нею до 1952 р. д.т.н., проф. О.С. Іловайський. До складу кафедри тоді ввійшли доценти Л.П. Винокуров, К.В. Ковальов, В.П.Монжеловський, А.А. Прокопенко, Г.С. Старкова, асистент А.П. Черкасов.

У 1952 р. кафедру очолив доц. Л.П. Винокуров (з 1958 р. д.т.н., з 1960 р. проф.). З цього часу починається стрімкий якісний ріст кафедри. На кафедрі розробляється багато актуальних напрямків механіки деформованого твердого тіла. Під керівництвом Л.П. Винокурова активно працює аспірантура. Не перераховуючи всіх випускників аспірантури, а їх було 36, відзначимо таких, вказуючи їх подальший статус: доктори технічних наук, професори Є.С. Венцель, Л.А. Малашенко, О.Г. Юрьєв; кандидати технічних наук, професори В.О. Воблих, М.М. Григор’янц, Я.Г. Жиляков, А.А. Колесников, В.І. Пустинніков; кандидати технічних наук, доценти В.В. Александров, А.Т. Глушков, М.І. Дерев’янко, Ю.П. Петров, Ю.Д. Погорєлов, Н.А. Шеломов.

З 1981 року кафедрою керував к.т.н., проф. А.В. Борисов.

Після Л.П. Винокурова справу підготовки нових кадрів продовжили його учні. Виникла нова генерація наукових шкіл. Так під керівництвом проф. В.О. Воблих підготовлено вісім кандидатських дисертацій, під керівництвом проф. М.М. Григор’янца – шість, під керівництвом проф. М.І. Мироненка – п’ять, під керівництвом доц. В.С. Ромасько – три. Слід відзначити, що серед аспірантів була значна кількість представників країн Африки та Азії.

Наукові праці членів кафедри друкувались як у видавництвах колишнього СРСР так і за його межами. Наукові розробки кафедри захищені кількома авторськими свідотствами.

В 1996 році кафедру очолив д.ф.-м.н., проф. М.І.Мироненко.

Кафедра на початок 2000/2001 н. р. мала такий склад: професори – А.В. Борисов, М.М. Григор’янц, Я.Г. Жиляков, М.І. Мироненко, В.І. Пустинніков; доценти – С.О. Ворончіхіна, І.М. Довгий, А.В. Медведєва, С.В. Олешкевич, В.С. Ромасько, О.Б. Савін, Н.С. Саленкова, Н.В. Семененко, Є.В. Федорець, Є.А. Яковлєв, Ю.М. Яровий; асистент О.В. Доля, В.Ю. Мірошніков, А.О. Мозговий; старші лаборанти – А.В. Голоденко та Л.Д. Підгайна; зав. лабораторії В.М. Підгорний.

В 2005 році при кафедрі будівельної механіки була створена лабораторія натурних обстежень, очолює лабораторію к.т.н., проф. Яровий Ю.М. За цей час лабораторія виконала велику кількість досліджень та обстежень, пов’язаних з оцінкою надійності та довговічності різноманітних конструкцій та споруд у межах договірних та державних замовлень. Спеціалісти лабораторії постійно проходять підвищення кваліфікації та мають відповідні посвідчення, сертифікати та ліцензії на дозвіл виконувати роботи даного напрямку.

На кафедрі активно почали розробляти нові наукові напрямки, зокрема  в сфері дослідження тріщиноутворення, тривимірні задачі теорії пружності, дослідження поведінки щоглових систем в умовах статичного, динамічного та сейсмічного навантаження.

З вересня 2010 року по серпень 2020 року кафедру очолював проф., д.т.н. Гриньов В.Б.

Кафедра на початок 2010/2011 н. р. мала такий склад: професори – В.І. Пустинніков, В.С. Ромасько; доценти – С.О. Ворончіхіна, І.М. Довгий, А.В. Медведєва, С.В. Олешкевич, О.Б. Савін, Н.В. Семененко, Є.В. Федорець, Є.А. Яковлєв, Ю.М. Яровий, В.Ю. Мірошніков, Д.В. Легейда; асистент – Т.М.Альошечкіна; старші лаборанти – Л.Д. Підгайна; зав. лабораторії В.М. Підгорний.

До вже існуючих наукових напрямків додається дослідження сучасного стану оптимізації в будівельній механіці, математичне моделювання систем моніторингу будівельних конструкцій, тривимірні задачі теорії пружності щодо композитів з порожнинами.

З вересня 2020 року кафедру очолив проф. Яровий Юрій Миколайович.

Кафедра на початок 2020/2021 н. р. має такий склад: професори – Ю.М. Яровий, В.Б. Гриньов, ; доценти – А.В. Медведєва, С.В. Олешкевич, О.Б. Савін, В.Ю. Мірошніков, Д.В. Легейда, Б.Н. Юніс; старший викладач – Т.М.Альошечкіна; асистент – В.В. Виноградов; старший лаборант – Л.Д. Підгайна; зав. лабораторії В.М. Підгорний.

За час існування кафедри її співробітники опублікували значну кількість монографій і навчальних посібників. Л.П. Винокуровим були видані «Прямые методы решения пространственных контактных задач для массивов и фундаментов», 1956 р.; «Строительная механика стержневых систем», Ч. 1, 1960 р., Ч. II, 1961 р.; «Деформирование бруса и механическое сопротивление материалов», Ч. I, II, 1961р.; «Теория упругости и пластичности», 1965 р.; «Теория упругости», 1991 р. (в співавторстві з Я.Г. Жиляковим).

В 1960 р. В.Ф. Деркач і І.В.Давидов видали «Сборник задач и упражнений по строительной механики стержневых систем».

В 1981 р. В.І. Пустинніков опублікував навчальний посібник «Основы и методы прикладной теории упругости» (в співавторстві з А.М. Підгорним, Г.А. Марченком); в 1986 р. – «Расчет стержневого крана» (в співавторстві з Х.В. Раковським); в 1988 р. – «Методы определения внутренних усилий в статически определимых стержнях и рамах» ( в співавторстві з А.В. Борисовим); в 1994 р. – «Прикладная теория упругости»; в 1995 р. – «Теория и практика построения эпюр»; в 1996 р. – «Теория пластин и оболочек»; в 1997р. – «Изгиб и кручение»; в 1999 р. – «Экспериментальная механика», «Сопротивление материалов», Ч.I. в 2013 р – «Теорія і практика побудови епюр» друге видання (в співавторстві з Д.Л. Чередніком).

М.І. Мироненко в 1997 р. видав навчальний посібник з грифом Міністерства освіти та науки України  «Основи механіки тріщин», Ч. I, II. В 2011 році вийшла з друку монографія «Осесимеиричні задачі теорії пружності».

Я.Г. Жиляков в 1999 р. опублікував ( в співавторстві з В.М. Бабаєвим та В.Я. Жиляковим) навчальний посібник «Розрахунок фундаментних балок».

В тому ж 1999 р. В.О. Воблих видав навчальний посібник «Стійкість пластин та оболонок».

В.Б. Гриньовим в 2013 році в співавторстві з Т.М. Альошечкіною було видано учбовий посібник «Расчет одномерных элементов конструкций».

В наш час, як і раніше, на кафедрі ведеться підготовка аспірантів, видаються методичні матеріали, друкуються наукові статті. Члени кафедри приймають участь в наукових конференціях і семінарах, в тому числі і за кордоном.

Кафедра має лабораторію, обладнання якої дає можливість проводити необхідні лабораторні роботи з опору матеріалів та будівельної механіки.

В 2020 році кафедри будівельної механіки та теоретичної механки були об’єднані в одну  – Кафедра будівельної та теоретичної механіки, яку очолив проф. Яровий Ю.М, для подальшої продуктивної та цікавої роботи , а також навчання студентів.

Контактна інформація

Адреса кафедри: вул. Сумська, 40, кімн. 149 а, м. Харків, 61002.

E-mail: strojmex.kstuca@gmail.com

Сайт кафедри: http://teormech.kl.com.ua