Кафедра Економіки

Кафедра Економіки

Кафедра економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури здійснює підготовку висококваліфікованих бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 051 – “Економіка”. Кафедра економіки ХНУБА забезпечує найкращий в м. Харкові Європейський рівень галузевої економічної освіти.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 051 – «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», здатних до висококваліфікованої аналітичної, організаційної та дослідницької роботи в різних галузях національного господарства.

Навчальний процес на кафедрі економіки забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом з потужним науково-педагогічним потенціалом та практичним досвідом роботи.

Кадровий склад кафедри економіки відповідає Ліцензійним вимогам, що висуваються МОН до провадження освітньої діяльності в ЗВО на 100%. Це свідчить про якісну роботу викладачів та постійний саморозвиток і самовдосконалення, відповідність сучасним трендам європейської освіти.

Викладачі кафедри постійно і активно підвищують свою кваліфікацію та професіоналізм, використовують передові методики організації лекційних та практичних занять.

У рамках наукових напрямів кафедри сформувалась наукова школа, діяльність якої спрямована на проведення фундаментальних та прикладних досліджень, підготовку наукових кадрів, підвищення рівня підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії.

Викладачі керують науково-дослідною роботою студентів та аспірантів щодо вирішення основних проблем національної економіки.

Кафедра економіки має сучасну матеріально-технічну базу, повне методичне та науково-практичне забезпечення навчального процесу. Викладання навчальних дисциплін здійснюється із використанням демонстраційного забезпечення, пакетів прикладних комп’ютерних програм для розрахунку параметрів інвестиційно-інноваційних проектів та розрахунку кошторису будівництва, проведення статистичного аналізу даних.

На комп’ютерах кафедри встановлений ліцензований програмний комплекс для визначення кошторисної вартості будівництва «Строительные технологии-Смета» та програмний пакет «Будстандарт», який використовується при виконанні курсових та дипломних робіт.

По рекомендації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в рамках професіоналізації публічних закупівель, інноваційної МЕРТ в освітньо-професійну програму за спеціальністю 051 – «Економіка» на другому (магістерському) освітньому рівні впроваджено навчальну дисципліну «Публічні закупівлі та тендери в будівельній галузі». В межах спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на другому (магістерському) освітньому рівні впроваджено професійне спрямування «Публічні закупівлі».

Магістри вивчають даний курс на основі спеціального програмного комплексу, що розміщений на Zakupki.Prom.ua, найбільшому веб-майданчику державних і комерційних торгів, який є офіційним учасником системи електронних державних закупівель ProZorro.

Також активно в навчальному процесі використовуються програми MS Project, Statistica, BP Win тощо.

Кафедра економіки має розвинені партнерські відносини з  провідними бізнес-структурами. Систематично проводяться зустрічі з представниками бізнес-кіл Харківщини в форматах лекцій, круглих столів та тренінгів.

Щорічно кафедрою економіки проводяться науково-практичні та науково-методичні конференції, присвячені актуальним проблемам національної економіки та освіти.

Учасниками конференції є представники бізнесу, органів влади, громадських організацій, професорсько-викладацький склад закладів вищої освіти, молоді вчені, аспіранти, студенти.

Характеристика спеціальностей

Підготовка за спеціальностями
051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
здійснюється за денною та заочною формами навчання.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051«Економіка» завжди була однією із самих перспективних та  затребуваних ринком праці професій.

Навчання за спеціальністю 051 «Економіка» здійснюється за трьома освітніми рівнями:

 • Бакалавр
 • Магістр
 • Доктор філософії

Бакалавр з економіки здатний:

 • розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері;
 • розуміти особливості сучасної світової та національної економіки;
 • застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач;
 • застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів;
 • аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин;
 • самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.

Магістр з економіки: отримує поглиблені знання щодо складання інвесторської кошторисної документації. Такі фахівці можуть займати керівні посади як в будівельній сфері, так і в інших галузях народного господарства.

Доктор філософії з економіки: володіє загальною та спеціальною методологією наукового пізнання, застосовує здобуті знання у практичній діяльності; здатний використовувати дидактичні методи та прийоми організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах.


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» передбачає підготовку фахівців, здатних успішно конкурувати в сфері бізнесу та торгівлі, створювати підприємницькі стартапи, розвивати власну підприємницьку справу, володіти знаннями та практичними навиками у сфері товарознавства, експертизи товарів, технічного регулювання, митної справи, комерції.

Навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється за двома освітніми рівнями:

 • Бакалавр
 • Магістр («Підприємництво», «Публічні закупівлі»)

Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здатний:

 • розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності;
 • обирати та використовувати відповідні методи, інструментарії для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур;
 • застосовувати інноваційні підходи і діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур;
 • оцінювати кон’юнктури ринків і результати діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ринків.

Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: здатний розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та біржових структур; здатний до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

Організації, з якими співпрацює кафедра, бази практики

Філії кафедри економіки функціонують на багатьох підприємствах. До їх складу входять, зокрема, такі великі підприємства в будівельній галузі як ПАТ «Трест Житлобуд-1», ТДВ «Житлобуд-2», ТОВ фірма «Кристал+», а також ТОВ «МЛК ТРЕЙД», ДСЛП «Харківлісозахист», КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківводоканал», ДП «Харківський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Будинок оптики», ТОВ «Торгово-промислова компанія «ОПОРА».

Контактна інформація

Адреса кафедри: 61002, м. Харків, вул Сумська, 40, (центр. корпус ауд. 408)

Телефон:
(057) 706-19-46
(097) 949-55-92 (Viber)
(097) 949-55-92 (WhatsApp)

E-mail: kafekonomika@ukr.net
Сайт кафедри економіки: econ2016.krasalex.com