Кафедра Геотехніки та підземних споруд

Кафедра геотехніки та підземних споруд

Кафедра з майже віковою історією на сьогоднішній день поєднує наукові досягнення видатних вчених, сучасну матеріально-технічну базу та досвід практичної роботи викладачів для досягнення головної мети – випуск конкурентоспроможних фахівців для світового BIM-технологічного простору

Загальна інформація про кафедру

Кафедра «Основ та фундаментів» заснована у 1934 році, яку в 2009 р. перейменовано у кафедру «Геотехніки та підземних споруд».

Кафедра готує фахівців за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» різних рівнів: бакалавр, магістр та доктор філософії (PhD). На кафедрі існує докторантура.

80% професорсько-викладацького складу кафедри мають науковий ступінь та вчене звання, що забезпечує ліцензійні показники для випуску фахівців професійного спрямування «Промислове і цивільне будівництво», «Гідротехнічне будівництво» та ін.

100% студентів кафедри при виконанні курсових, випускних та дипломних проектів застосовують графічні та розрахункові програмні комплекси AutoCAD, SCAD, Plaxis.

Кафедра має німецьке ліцензійне програмне забезпечення: SOFISTIK та WinTUBE для найскладних розрахунків системи «основа-фундамент-споруда», що у поєднанні з програмою Revit дозволяє готувати спеціалістів для умов сучасних BIM-технологій у будівельній галузі.

На кафедрі діють «Центр геотехнічного супроводу і моніторингу будівель та споруд» з атестованою навчально-науково-дослідною лабораторією «Геотехнічних вишукувань» (№100-139/2015), діяльність яких спрямована на виконання повного комплексу ліцензійних вишукувальних, проектних, експертних та науково-дослідних робіт для будівництва та реконструкції об’єктів.

Кафедра є базою Харківського осередку Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство механіки грунтів, геотехніки та фундаментобудування», як структурного підрозділа міжнародної організації з геотехніки ISSMGE.

Досягненнями кафедри є більше:

 • 2000 випускників-фахівців, в т.ч. переможці та призери профільних Олімпіад та конкурсів;
 • 25 випускників докторів та кандидатів технічних наук;
 • 100 підручників, навчальних посібників та методичних матеріалів;
 • 1500 монографій та наукових публікацій, в т.ч. що входять до наукометричної бази Scopus;
 • 130 патентів на винаходи;
 • 15 нормативних документів (СНиП, ДБН, ДСТУ та ін.).

Філії кафедри офіційно створені на базі проектних-вишукувальних установ та виробничих підприємств міста Харкова:

ДП «УКРНІІНТІЗ» – база навчальної геологічної практики, що виконують з метою закріплення  теоретичного матеріалу з курсу «Інженерна геологія» шляхом практичного обстеження геоморфологічних об’єктів,  інженерно-геологічних процесів та явищ у м. Харкові та в передмістях. Основна увага приділяється розпізнаванню небажаних інженерно-геологічних процесів та явищ за зовнішніми ознаками: провали, зсуви, деформації фундаментів, механічна суфозія, підтоплення  тощо, а також вмінню провести опис гірських порід, які зустрічаються в природних та штучних оголеннях. Твкод ця філія кафедри забезпечує обмін інформацією щодо функціонування геотехнічних лабораторій, проведення міжлабораторного контролю якості вимірювань.

ТДВ «Житлобуд-2» та АТ «Південспецбуд» є базами для проведення виробничої практики студентів безпосередньо на будівельних майданчиках, що передбачає виконання робіт за спеціальностями: бетонщик, муляр тощо.

ТОВ «Констракшн Груп Інтернешнл» – база технологічної практики студентів, що проходять стажування у якості дублерів  майстрів на будівельних об’єктах.

ВАТ «Діпрозаводтранс», ПАТ «ХарківськийПромбудНДІпроект» та ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспроект» є базами для проведення переддипломної (проектної) практики студентів, використання інформаційної бази дипломних проектів та кваліфікаційних робіт. Також практика допомагає студентам випускаючих кафедр ознайомитися зі структурою сучасних проектних організацій, новими методами підготовки проектної документації, виконанням розрахунків підземних та наземних споруд.

Кафедра тісно співпрацює з відомими організаціями – лідерами ринку проектно-вишукувальних, будівельних, моніторингових та інших послуг в будівництві:

 • ПрАТ «Житлобуд-1» (м. Харків);
 • ТОВ «НВО «Регіонспецпроект» та ЧП «Регіонспецбуд» (м. Харків);
 • АТ «Банкомзв’язок» та ТОВ «Спецтехмоніторинг» (м. Київ);
 • ТОВ «Петростройсистема» (м. Санкт-Петербург»;
 • ТОВ «Інженерне бюро професора Катценбаха та партнери – Україна» (міста Київ – Франкфурт-на-Майне – Дармштадт – Вейнгейм).

Слід відмітити, що з 2000 по 2016 роки кафедру очолював видатний вчений та геотехник-практик, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії будівництва України Лучковський Ілля Якович. Автор більш ніж 240 наукових робіт, в тому числі 3-х монографій, більш 40 авторських свідоцтв і патентів, ряду радянських та вітчизняних нормативних документів з основ, фундаментів та інженерних вишукувань (СНиП та ДБН), який залишив цілу плеяду сьогоднішніх науковців-співробітників: доценти Самородов О.В., Плащев С.О., Чепурний Д.О., Єсакова С.В.

Першим очолив кафедру відомий вчений, перший доктор технічних наук в українській республіці бившого СРСР за профілем кафедри, професор Ф.А. Біляков. Впродовж свого існування кафедрою керували проф. Ф.А. Біляков, проф. С.З. Сайдаковський, проф. М.М. Алексєєв, доц. М.І. Чугай, доц. О.Д. Діоніс’єв-Македонський, проф. І.Я. Лучковський та проф. Г.Г. Стріжельчик.

В передвоєнні роки члени кафедри активно брали участь у створенні вітчизняних індустріальних комплексів, а після війни – у відновленні зруйнованих промислових і цивільних будинків і споруд. Було розроблено багато нових приладів для випробування грунтів штампами, палями тощо для центральних та східних районів України.

Особлива увага приділялася науковому обґрунтуванню будівництва на просідних ґрунтах: Миколаївського заводу феросплавів, Кременчуцького нафтопереробного заводу, а також житлового будівництва на П. Полі, Олексіївці, Салтовці та ін. районах м. Харкова.

У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені та висококваліфіковані фахівці в області будівництва: А.А. Стороженко, Г.Я. Ніколаєва, Г.Е. Хроменко, Н.Ф. Біляков, А.С. Таран, В.П. Чернишов,  Л.І. Левицькій, М.М. Єрмаков, В.Х. Мавроді, В.Л. Скрипко, В.І. Жилінков, В.Г. Чуніхін, С.І. Євтушенко, В.О. Воблих та ін.

Кафедра має унікальну колекцію мінералів і гірських порід, що поповнюється з кожним роком.

Кафедра «Геотехніки та підземних споруд» є випускаючою кафедрою, що здійснює підготовку бакалаврів, магістів та докторів філософії зі спеціальністі 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

“Промислове та цивільне будівництво”  6.060101 бакалавр будівництва та 8.06010101 магістр будівництва  за очною формою навчання та за індивідуальним планом заочної прискореної форми навчання.Дослідження кафедри охоплюють широкий спектр проблем, які стоять перед інженерами-будівельниками при проектуванні та реконструкції підземних і надземних будівель і споруд, в тому числі у складних інженерно-геологічних умовах.

Дослідження спрямовані на аналіз сумісної роботи системи “основа-фундамент-споруда”; на пошук нових прогресивних, економічних конструкції фундаментів та підземних споруд; на розробку методів відновлення несучої здатності будинків, які ослаблені осадовими тріщинами, на вдосконалення розрахунку підпірних стінок та ін. Дослідження проводяться по держбюджетній та госпдоговорній тематиці і носять актуальний характер. Кафедра проводить наукові дослідження в різних галузях фундаментобудування і підземного будівництва, в тому числі у складних інженерно-геологічних умовах та сейсмічних районах:

 • фундаменти на природній основі та пальові фундаменти;
 • опускні колодязі, підпірні стіни;
 • підземні колектори та тунелі;
 • реконструкція фундаментів та підземних споруд;
 • позацентрово навантажені фундаменти з вирізами по підошві.

Кафедра постійно бере участь у виконанні господарчо-договірних робіт, які зазвичай спрямовані на вирішення питань, що виходять за межі звичайної інженерної практики та вимагають прийняття науково обґрунтованих рішень. Такі роботи виконуються як для об’єктів нового будівництва (на стадії проектування), так і для експлуатованих будинків та споруд (при необхідності реконструкції або в разі виникнення аварійних ситуацій)

Тематика проектів відповідає профілю кафедри, що пов’язана з розрахунком основ та фундаментів будівель і споруд різного призначення, а також споруд, заглиблених у ґрунт – підпірних стін, колекторів, опускних колодязів, підземних гаражів і т.п., в тому числі у складних інженерно-геологічних та геотехнічних умовах урбанізованих територій.

Кафедра співпрацює з компанією ПСС (Росія, м. Санкт-Петербург), яка не тільки надала та супроводжує використання у навчальній та науковій діяльності німецьких ліцензійних програм SOFISTIK та WinTUBE, та й забезпечує методичними матеріалами.

Кафедра має міжнародні зв’язки з профільними кафедрами та лабораторіями наступних університетів:

Білоруський технічний університет БДТУ, кафедра оснований, фундаментов и инженерной геологии, м. Мінськ, Білорусь;

Політехнічний університету СППТУ, кафедра «Строительной механики и строительных конструкций» Инженерно-строительного института, м. Санкт-Петербург, Росія;

Дармштадтський технічний університет, Лабораторія геотехніки та фундаментобудування, м. Дармштадт, Німеччина.

Контактна інформація

Адреса кафедри: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, кімн. 433

Телефон: (057) 706-18-99

Сайт:  Gps.kh.ua

E-mail: DeptGps1934@gmail.com