Кафедра Геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд

Геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд

Кафедра геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд з майже віковою історією на сьогоднішній день поєднує наукові досягнення видатних вчених, сучасну матеріально-технічну базу та досвід практичної роботи викладачів для досягнення головної мети – випуск конкурентоспроможних фахівців у галузі цивільного, промислового та гідротехнічного будівництва для світового BIM-технологічного простору.

Загальна інформація про кафедру

Сьогодні на кафедрі працюють 20 викладачів, в тому числі 2 доктори технічних наук, 4 професора; а 90% професорсько-викладацького складу кафедри мають науковий ступінь та вчене звання. Це забезпечує високу якість підготовки докторів філософії (PhD), магістрів та бакалаврів за технічними спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за освітніми програмами:
– «Промислове і цивільне будівництво»;
– «Будівництво та експлуатація річкових гідротехнічних споруд та гідроелектростанцій».
За майже вікову історію існування випускаюча кафедра ГПГС будівельного факультету ХНУБА показала суттєві результати своєї роботи:
·  +2200 випускників-фахівців, у т.ч. переможці та призери профільних Олімпіад та конкурсів;
·  5 докторів технічних наук;
·  +30 кандидатів технічних наук;
·  +100 підручників, навчальних посібників та методичних матеріалів;
·  +1700 монографій та наукових публікацій, у т.ч. такі, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science;
·  +100 патентів на винаходи;
·  +20 нормативних документів (СНиП, ДБН, ДСТУ та ін.).

Історія кафедри

У зв’язку з тим, що останньою історичною подією стало створення кафедри «Геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд» з 01 січня 2020 року за рахунок об’єднання двох випускаючих кафедр будівельного  факультету: «Геотехніки та підземних споруд» та «Гідротехнічного будівництва», слід розглядати окремо історії становлення цих потужних кафедр університету.
З історії кафедри «Основ та фундаментів» («Геотехніки та підземних споруд»). Кафедра «Основ та фундаментів» Харківського інженерно-будівельного інституту була заснована у 1934 році, яка впродовж свого існування постійно змінювала назву, що було пов’язано з приєднанням інших кафедр, відкриттям нових спеціальностей чи напрямків роботи кафедри та приведенням назви до сучасної термінології. Першим очолив кафедру відомий вчений, єдиний на той час доктор технічних наук в Українській республіці колишнього СРСР за профілем кафедри, професор Федір Олексійович Бєляков (рос. Беляков Федор Алексеевич), який керував кафедрою до 1949 року.


Бєляков Ф.О.
При кафедрі була організована наукова ґрунтова лабораторія, в якій проводилися дослідження будівельних властивостей лесовидних просідаючих ґрунтів та інших ґрунтів Харківської області. Робота виконувалася у співпраці і за замовленнями найбільших будівельних організацій Харкова та Україні. Професор Ф.О. Бєляков надавав велику кількість консультацій і висновків по складним питанням фундаментобудування для об’єктів промислового і цивільного будівництва. Значна частина робіт у зв’язках з виробництвом здійснювалася через науково-виробничий відділ інституту. Результати наукової діяльності кафедри опубліковані у вигляді монографій та у різних науково-технічних журналах і збірниках наукових праць. Ряд робіт друкувався в іноземних виданнях. Слід відзначити капітальну працю професора Ф.О. Бєлякова присвячену методам розрахунку статично невизначуваних систем: нерозрізних балок, рамних конструкцій та балок на пружній основі.
Після повернення з евакуації у 1945 році з перших днів проводилася робота з відтворення кафедри – однією з найголовніших задач було формування кадрового складу. Завідувачем кафедри як і раніше, став професор Ф.О. Бєляков.
Найбільш важкою роботою було відновлення наукової лабораторії. Потрібне лабораторне обладнання у той період придбати було неможливо. Також були відсутні необхідні матеріали та реактиви. Однак протягом одного року вдалося виготовити основні прилади та забезпечити проведення лабораторних робіт з курсу основ і фундаментів. Значна частина приладів була виготовлена власними силами кафедри в навчальних майстернях інституту. Переважна заслуга в створенні лабораторного обладнання належить лаборанту В.П. Чернишову. Для занять з інженерної геології був придбаний поляризаційний мікроскоп і колекція мінералів та гірських порід.
У 1946 році ХІБІ отримав асигнування, за рахунок чого була повністю реконструйована та обладнана лабораторія кафедри.
У 1954 році кафедру очолив доктор геолого-мінералогічних наук, професор С.З. Сайдаковський. Вагомий вклад проф. С.З. Сайдаковський зі співробітниками кафедри внесли у дослідження грунтів для проєктування гідроелектростанцій Волського та Дніпровського каскадів. Вчені вивчали критерії стисливості грунтів та удосконалювали методи досліджень будівельних властивостей грунтів основ. У той час захистили перші кандидатські дисертації 2 аспіранти кафедри (ас. Н.Ф. Бєляков і ас. А.А. Стороженко).
Лабораторія отримала нові прилади, що дозволило поліпшити забезпечення навчального процесу і проведення наукових досліджень. Співробітниками кафедри було розроблено ряд нових приладів. У числі їх штамп для випробувань ґрунтів у шурфах зі стабілізатором тиску. Штамп використовувався в Харкові та інших містах Української РСР. Для статичних випробувань паль була розроблена установка з гідродомкратом, що використовувалась на будівельних майданчиках міст Харкова, Кременчука, Сум, Дніпропетровська та інш. Доц. А.А. Стороженком були розроблені установки для випробування ґрунтів у свердловинах.
У 1967 році кафедру очолив доктор геолого-мінералогічних наук, професор М.М. Алексєєв.
Кафедра продовжувала розширюватися і оснащуватися сучасним навчально-методичним і науково-технічним обладнанням, що дозволило не лише проводити дослідження науковцями кафедри, але й організувати наукову роботу студентів через студентське наукове товариство.
Співробітниками кафедри розроблені оригінальні установки для випробування ґрунтів в свердловинах (доц. А.А. Стороженко), установки для динамічних випробувань паль (доц. Н.Ф. Бєляков, ас. В.І. Жилінков), відмовомір для виміру заглиблення паль при забиванні (ас. В.І. Жилінков), установка для дослідження моделей паль та інш. Робочі креслення цих установок були передані в порядку технічного співробітництва багатьом будівельним організаціям.
В передвоєнні роки члени кафедри активно брали участь у створенні вітчизняних індустріальних комплексів, а після війни – у відновленні зруйнованих промислових і цивільних будинків і споруд. Особлива увага приділялася науковому обґрунтуванню будівництва на просідаючих ґрунтах Миколаївського заводу феросплавів, Кременчуцького нафтопереробного заводу, а також житлового будівництва у районах міста Харкова: Павловому Полі, Олексіївці, Салтівці та інш.
У 1988 р. на кафедрі була створена галузева науково-дослідна лабораторія для ведення робіт у вугільній і гірничорудній промисловості.


Лучковський І.Я.
З 2000 по 2016 роки кафедру очолював видатний вчений та геотехник-практик, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член та академік Академії будівництва України Ілля Якович Лучковський. Проф. Лучковський І.Я. є автором більш ніж 240 наукових робіт, у тому числі 3-х монографій, більш 40 авторських свідоцтв і патентів, багатьох радянських та вітчизняних нормативних документів з основ, фундаментів та інженерних вишукувань (СНиП та ДБН). На підставі багаторічної праці проф. Лучковського І.Я. у легендарному Харківському ПромбудНДІпроекті Держбуду СРСР, де він займав посаду завідувача лабораторією «Підземних споруд», на кафедрі продовжили існування його наукові школи з розроблення нових моделей грунтових основ та методів розрахунку паль, балок, плит, підпірних стін, опускних колодязів у взаємодії з грунтовими масивами. Це дозволило підготувати цілу плеяду науковців–співробітників кафедри, які працюють й сьогодні: О.В. Самородов, С.О. Плащев, Д.О. Чепурний та С.В. Єсакова. Слід відзначити, що проф. Лучковський І.Я. є одним з найбільших у світі колекціонерів художніх картин. У 2015 році свою колекцію картин всесвітньо відомих художників, вартість якої за різними оцінками складає понад 2,0 млн. доларів, меценат І.Я. Лучковський подарував нашій державі. На даний час колекція зберігається та виставляється у Харківському художньому музеї.
У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені, висококваліфіковані фахівці в області будівництва та навчально-допоміжний склад: А.А. Стороженко, Д.С. Слободкін, Г.Я. Ніколаєва, А.К. Сичев, Г.Е. Хроменко, Н.Ф. Бєляков, А.С. Таран, В.П. Чернишов, Л.І. Левицький, М.М. Єрмаков, В.Х. Мавроді, В.Л. Скрипко, В.І. Жилінков, В.Г. Чуніхін, С.І. Євтушенко, Д.А. Бєлецький, Е.В. Камушкін, В.Й. Нікітенко, В.О. Губкін, Л.А. Мартинова, В.О. Воблих, О.В. Кічаєва та інш.
Упродовж свого існування кафедру очолювали проф. Ф.О. Бєляков, проф. С.З. Сайдаковський, проф. М.М. Алексєєв, доц. М.І. Чугай, доц. О.Д. Діоніс’єв-Македонський, проф. І.Я. Лучковський, проф. Г.Г. Стріжельчик.
З історії кафедри «Гідротехнічних споруд» («Гідротехнічного будівництва»). Кафедра «Гідротехнічних споруд» була створена у 1953 році. Поява кафедри була обумовлена заснуванням 1 вересня 1951 року у Харківському інженерно-будівельному інституті гідротехнічного факультету. На факультеті здійснювалась підготовка фахівців за спеціальністю “Гідротехнічне будівництво”. До складу гідротехнічного факультету входили три кафедри: кафедра гідротехнічних споруд, кафедра гідравліки та інженерної геології, кафедра геодезії. Наказом за № 314 від 10 жовтня 1953 року першим завідувачем кафедри гідротехнічних споруд було обрано по конкурсу доктора технічних наук, професора Угінчуса Олександра Антоновича.

Угінчус О. А.
На кафедрі гідротехнічних споруд працювали: завідувач кафедри д.т.н., проф. Угінчус О.А., д.т.н., проф. Сайдаковський С.З., кандидати технічних наук, доценти: Бєлік Я.Г., Бєляков Н.Ф., Філахтов А.Л., Горбачьов Л.А., Стороженко А.Л., асистенти: Борисов А.В., Лавриненко Б.К., Сутько Є.І., Шилін В.О., старший лаборант Глущенко А.Ф., препаратор Грицай А.І. У серпні 1956 року гідротехнічний факультет було розформовано.

Вайнберг О.І.

Зважаючи на значну потребу у фахівцях-гідротехніках для сучасної незалежної України через 50 років в університет знов повернулася гідротехнічна спеціальність. Спеціальність «Гідротехнічне будівництво» була відкрита в 2006 році. В цьому ж році відбувся перший набір студентів. Ініціатором і основною рухомою силою при відкритті спеціальності і організації кафедри був генеральний директор ПАТ «Укргідропроект» Володимир Олександрович Осадчук. Відкриттю кафедри і запровадженню гідротехнічної спеціальності посприяли: ректор, д.т.н., проф. М.С. Болотських, декан будівельного факультету к.т.н., доц. Є.А. Яковлєв. У 2008 році 6 жовтня за наказом № 316 ректора, д-ра арх. Ю.М. Шкодовського і рішенням Вченої ради університету на будівельному факультеті за ініціативою та при підтримці ПАТ «Укргідропроект» була створена кафедра «Гідротехнічного будівництва». До основного складу кафедри увійшли кваліфіковані співробітники університету з різних галузей знань: доценти А.О. Мозговий, С.В. Бутнік, Т.К. Бойко, О.М. Кононенко. Очолив кафедру всесвітньо відомий гідротехнік, заступник генерального директора ПрАТ «Укргідропроект», д.т.н., проф. Олександр Ісаакович Вайнберг. На кафедрі під його керівництвом за 10 років були захищені 1 докторська і 4 кандидатських дисертації. Слід зазначити, що у розбудові кафедри приймали участь всесвітньо відомі фахівці у галузі гідротехніки та гідроенергетики: Герой України, Почесний енергетик СРСР, Почесний енергетик України, Заслужений енергетик України, Заслужений енергетик СНД, Лауреат Державної премії УРСР, Лауреат премії ім. академіка Б. Веденєєва, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Почесний громадянин міст: Вишгород, Канів, Світловодськ, Кам’янське, голова правління державної акціонерної гідроенергоґенерувальної компанії «Дніпрогідроенерго», к.т.н., проф. Семен Ізраїльович Поташник, а також заступник генерального директора ПрАТ «Укргідропроект», д.т.н., проф. Юрій Олександрович Ландау.

 Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри ГПГС охоплює широкий спектр проблем, які стоять перед інженерами-будівельниками та інженерами-гідротехніками при проєктуванні, розрахунках та будівництві і реконструкції будівель, споруд цивільного, промислового та гідротехнічного призначення. Основними елементами тематичного плану кафедри, який пов’язаний також з держбюджетною та госпдоговірною тематиками, є:
–  «Проєктування і розрахунок системи «основа – фундамент – споруда» з урахуванням особливостей інженерно-геологічних та геотехнічних умов» (керівник – д.т.н., проф. О.В. Самородов);
–  «Імовірнісна оцінка надійності і безпеки гідротехнічних споруд каскадів гідроелектростанцій» (керівник – д.т.н., проф. А.О. Мозговий).
Науково-технічним підрозділом кафедри є «Центр моніторингу будівель та споруд», де співробітники кафедри у рамках науково-технічного супроводу проєктування об’єктів будівництва проводять консультації, експертизи, аналіз та обгрунтування ефективних конструктивних рішень будівель і споруд та їх основ, у тому числі за допомогою потужних розрахункових комплексів SOFISTIK та WinTUBE. Центром також проводиться інструментальний моніторинг напруженно-деформованного стану (НДС) основ і фундаментів будівельних об’єктів за допомогою геодезичних приладів та спеціальних датчиків (тензодатчики, месдози та ін.), які закладаються у грунтову основу та елементи конструкцій фундаментів, сигнали яких збираються, обробляються та зберігаються автоматизованою системою контролю безпеки споруд «Титан», що надана у якості технічної допомоги партнером кафедри ТОВ «Спеціальний технологічний моніторинг» (м. Київ).

 Навчальна діяльність кафедри

Випускаюча кафедра «Геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд» (ГПГС) будівельного факультету ХНУБА готує фахівців за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» для різних освітніх та освітньо-наукових рівнів: бакалавр, магістр та доктор філософії (PhD).
На кафедрі працюють 2 доктори технічних наук, 4 професора; а 90% професорсько-викладацького складу кафедри мають науковий ступінь та вчене звання. Це забезпечує високу якість підготовки фахівців за вказаними технічними спеціальностями 192 та 194 за освітніми програмами:
– «Промислове і цивільне будівництво»;
– «Будівництво та експлуатація річкових гідротехнічних споруд та гідроелектростанцій».
Тематика проєктів відповідає геотехнічному і гідротехнічному профілям кафедри, які пов’язані з проєктуванням та розрахунком основ та фундаментів будівель і споруд цивільного, промислового та гідротехнічного призначення, річкових гідротехнічних споруд (ГЕС та ГАЕС), а також споруд заглиблених у ґрунт – підпірних стін, колекторів, опускних колодязів, підземних паркінгів і т.п., у тому числі у складних інженерно-геологічних, геотехнічних та сейсмічних умовах.
Кафедра ГПГС є єдиним в Україні навчально-науковим центром у галузі річкової гідротехніки енергетичного призначення (ГЕС та ГАЕС) із-за наявності саме у Харкові профільного проєктно-вишукувального та наукового інституту замкненого циклу – відомого як «Укргідропроект», що залишився на всьому пострадянському просторі, який є філіалом кафедри.
Слід зазначити, що на кафедрі для студентів-іноземців викладання ведеться англійською мовою, право на яке мають викладачі кафедри з відповідним дипломом або сертифікатом B2.
На кафедрі впродовж навчання студентам надаються компетенції з використання потужних розрахункових програм: SCAD, Ліра, Plaxis, SOFISTIK, що дозволяє у поєднанні з інформаційною моделлю у комплексі REVIT виконувати випускні роботи та дипломні проєкти з використанням найсучасних BIM-технологій. З 2017 року кафеда, мабуть, перша в Україні, випускає конкурентоспроможних інженерів-проєктувальників для умов світового BIM-технологічного простору.
Кафедра ГПГС тісно співпрацює з відомими організаціями – лідерами ринку проєктно-вишукувальних, будівельних, моніторингових та інших послуг в будівництві, які забезпечують проходження студентами геологічної, виробничої, проєктно-вишукувальної та науково-дослідної практик та працевлаштовують наших випускників: ПрАТ «Трест Житлобуд-1», ТДВ «Житлобуд-2», ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна», ТОВ Фірма «Констракшн Груп Інтернешнл», ТОВ «Стальконструкція ЛТД», АТ «Південспецбуд», ПрАТ «Укргідроенерго», ПрАТ «Укргідропроект», ДП «Гипрококс», ТОВ «Інженерне бюро професора Катценбаха та партнери – Україна», ТОВ «Спеціальний технологічний моніторинг», ВАТ «Діпрозаводтранс», ПрАТ «Інститут Харківський ПромбудНДІпроект», ТОВ КТМ «МІР», ТОВ НВП «Академія», ТОВ «Транс Строй Комплекс», ТОВ «Найс-проект», ПП «Пайл Тест Сістемс».

Науково-методичне забезпечення

Суттєвим фактором, що сприяє ефективності навчального процесу, є його належне методичне забезпечення. Курси дисциплін навчального процесу, які викладаються кафедрою, забезпечуються за допомогою навчально-методичної бази. По дисциплінах, що викладаються кафедрою, студенти забезпечені підручниками, навчальними посібниками та методичними вказівками, що знаходяться на кафедрі та на сайті кафедри (gps.kh.ua). Крім того, в університеті створена електронна бібліотека, що поповнюється навчальними і методичними посібниками в електронному вигляді, що значно полегшує виконання курсових та випускних робіт для студентів.
На кафедрі діє науково-технічна бібліотека з механіки ґрунтів, геотехніки та фундаментобудування, що нараховує більше 1 тис. літературних джерел, деякі з яких є унікальними.
Для проведення лекційних, лабораторних та практичних занять на кафедрі є велика кількість довідкових і методичних матеріалів у вигляді плакатів, фото- і відео- матеріалів професійного змісту. Існує колекція мінералів та гірських порід; є макети фундаментів та гідравлічних турбін.

Підготовка наукових кадрів

Випускаюча кафедра готує наукові кадри за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» для освітньо-наукового рівня доктор філософії (PhD). На кафедрі також існує докторантура.
Кафедрою підготовлено 5 докторів та 31 кандидат технічних наук зі спеціальностей (професійних спрямувань): 05.23.02 «Основи і фундаменти», 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», 04.00.07 «Инженерна геологія, мерзлотознавство, грунтознавство», 01.02.04 «Механіка деформованого твердого тіла». Також кафедра підготувала науковців для іноземних країн: Бангладеш, Індія, Сирія, Китай, Іран.
Сьогодні керівництво аспірантами на кафедрі ведуть: професори О.В. Самородов, А.О. Мозговий, Г.Г. Стріжельчик і В.Ю. Єгупов та доценти А.В. Убийвовк і І.В. Храпатова.

Матеріально-технічна база

Кафедра має власний комп’ютерний клас, який використовується студентами для виконання курсових, випускних робіт та дипломних проєктів із застосуванням графічних комплексів: AutoCAD і REVIT та розрахункових програмних комплексів: SCAD, Ліра, Plaxis, SOFISTIK та WinTUBE, що дозволяє у поєднанні цих графічних та розрахункових програм готувати конкурентоспроможних фахівців для умов світового BIM-технологічного простору.
На кафедрі діє навчально-наукова лабораторія «Геотехнічних вишукувань», що має з 2009 року державну атестацію про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, яка дозволяє студентам якісно виконувати лабораторні роботи з визначення фізико-механічних властивостей грунтів та хімічного складу підземних вод. У рамках госпдоговірних робіт лабораторія «Геотехнічних вишукувань» вже багато років виконує весь комплекс інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань для будівництва.

Міжнародні зв’язки

Кафедра ГПГС має міжнародні зв’язки з профільними кафедрами та лабораторіями наступних університетів:
Дармштадтський технічний університет, Лабораторія геотехніки та фундаментобудування, м. Дармштадт, Німеччина (проф. Р. Катценбах).
Université des Mascareignes, кафедра цивільного будівництва (Department of Civil Engineering), о. Маврикій (PhD, доктор Р. Гударі);
Білоруський технічний університет, кафедра основ, фундаментів і інженерної геології, м. Мінськ, Білорусь;
Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет, кафедра «Будівельної механіки і будівельних конструкцій», м. Санкт-Петербург, РФ;
Кафедра тісно співпрацює з компанією «ПСС ГРАЙТЕК» (м. Санкт-Петербург, РФ), яка не тільки надала та супроводжує використання у навчальній та науковій діяльності німецьких ліцензійних програм SOFISTIK та WinTUBE, та й забезпечує методичними матеріалами.
Кафедра ГПГС є базою Харківського осередку Всеукраїнської професійної громадської організації «Українське товариство механіки ґрунтів, геотехніки та фундаментобудування», що в свою чергу є структурним підрозділом міжнародної організації з геотехніки ISSMGE (м. Лондон, Велика Британія), членами якого є не тільки співробітники кафедри нашого університету, але й ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та ХНАДУ, а також відомі та авторитетні геотехніки міст Харкова, Києва та острова Маврикій. Головою осередку та членом Президії Товариства є д.т.н., проф. Самородов О.В.
За останні 5 років співробітники кафедри та аспіранти прийняли участь у роботі міжнародних конференцій у різних країнах світу: Велика Британія (м. Едінбург, 2015 р.), Південна Корея (м. Сеул, 2017 р.), Австрія (м. Грац, 2018 р.), Туреччина (м. Бодрум, 2019 р.).
Впродовж 2019-20 рр. співробітники кафедри О.В. Самородов, В.Ю. Єгупов та І.В. Храпатова відвідали Université des Mascareignes (о. Маврикій) у якості запрошених професорів для проведення навчальних занять з іноземними студентами.

Перспективи розвитку кафедри

Звертаючи увагу на те, що сьогодні кафедра має наявний потужний потенціал науково-педагогічних кадрів з високою професійної кваліфікацією, перспективами розвитку на наступні 10 років є, по перше, зміцнення матеріально-технічної бази кафедри, а, по-друге, інтеграція у міжнародний науково-освітній простір за рахунок розширення зв’язків та закордоних стажувань викладачів. Це дозволить запроваджувати на кафедрі найкращі світові стандарти освітньої діяльності для якісної підготовки як українських студентів, так й іноземних здобувачів освіти; та розвивати спільну науково-дослідну діяльність.
Також у перспективі прогнозується підвищення попиту на інженерів-гідротехників як проєктувальників, так й будівельників у зв’язку з енергетичною стратегією України, де гідроенергетиці надається пріоритетний розвиток, що обумовлюється необхідністю збільшення маневрених потужностей в енергосистемі України, зниженням паливної складової в енерговиробництві та зменшення її впливу на навколишнє середовище. В енергетичній стратегії прийнято заходи по завершенню будівництва Ташликської, Дністровської, Канівської ГАЕС, другої черги реконструкції ГЕС Дніпровського каскаду, реконструкції діючих та відновлення непрацюючих малих ГЕС, спорудження нових малих ГЕС на малих водотоках. Реалізація цієї програми орієнтовно оцінюється у 8-9 млрд. дол. США. Тому, кафедра та університет вцілому мають унікальну можливість стати навчально-науковим центром у галузі річкової гідротехніки енергетичного призначення із-за наявності у Харкові єдиного на весь пострадянській простір профільного проєктно-вишукувального інституту замкненого циклу – відомого як «Укргідропроект», який є філіалом кафедри.

Склад кафедри

Самородов Олександр Віталійович
Самородов Олександр Віталійович
професор, завідувач кафедри ГПГС
Стріжельчик Геннадій Георгійович
Стріжельчик Геннадій Георгійович
професор кафедри ГПГС
Єгупов Вячеслав Юрійович
Єгупов Вячеслав Юрійович
професор кафедри ГПГС
Бондаренко Олександр Іванович
Бондаренко Олександр Іванович
доцент кафедри ГПГС

Контактна інформація

Адреса кафедри і контактні телефони:

вул. Сумська, 40,  ауд.434, ауд. 569;

тел. (057)706-18-99.

E-mail: deptgps1934@gmail.com, guhs1934@kstuca.kharkov.ua

Сайт: http://gps.kh.ua/