Механіко-технологічний факультет

Механіко-технологічний факультет

Майже півстоліття механіко-технологічний факультет готує висококваліфікованих фахівців для будівельної галузі України та країн близького та дальнього зарубіжжя. Концепція освітньої діяльності факультету пов’язана з розумінням того, що якісна підготовка фахівців для економіки України є рушійною силою докорінних перетворень у суспільстві, його стратегічним ресурсом, основою національної безпеки та інноваційного розвитку.

Все це можливе лише за умов сприйняття студентською молоддю завдань державного та суспільного розвитку, з поєднанням з цим своїх життєвих перспектив,  розумінням необхідності мати високий духовно-моральний потенціал, певні фізичні та професійні якості.

Загальна інформація про Механіко-технологічний факультет

Механіко-технологічний факультет Харківського національного університету будівництва та архітектури був заснований 13 квітня 1971 з метою вдосконалення підготовки інженерів-будівельників-технологів та інженерів-механиків для будівельної галузі країни. Ця робота була зосереджена на кафедрах “Механізації будівельних процесів” та “Фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів та виробів”.

У 1985 році з метою підготовки фахівців та наукових кадрів в галузі обчислювальної техніки та програмування, основ автоматики та електротехніки, автоматизованого проектування та математичного моделювання, автоматизованого управління технологічними процесами була створена і увійшла до складу факультету кафедра “Автоматизації виробництва та проектування”, яка у 1994 році отримала свою діючу назву “Автоматизації виробничих процесів”.

У 2018 році кафедра загальної хімії отримала ліцензію на підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та стала четвертою випусковою кафедрою факультету.

Для виховання громадянина та патріота, формування громадянської життєвої позиції до складу факультету увійшла кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін (яка у 2018 році об’єднала кафедри філософії і українознавства та євроінтеграції). Якісну мовну підготовку, яка відбувається на протязі всього терміну навчання (за трьома рівнями вищої освіти), забезпечує кафедра іноземних мов, яка постійно приймає участь у міжнародних науково-дослідницьких проектах.

На факультеті створена спеціальна система освіти, яка передбачає безперервну комплексну науково-інженерну, економічну, гуманітарну, фундаментальну, практичну і мовну підготовку. Навчальні плани всіх спеціальностей передбачають певну інтегрованість, що дозволяє організовувати для студентів індивідуальну траєкторію навчання.

Студенти факультету активно залучаються до наукової роботи вже з перших курсів.  Створено і успішно працюють більш ніж три десятки студентських наукових гуртків та проблемних груп, якими керують науково-педагогічні працівники всіх кафедр факультету. За статистикою, десь третина студентів факультету займаються науковою діяльністю. Ефективність цієї роботи підтверджена багатьма дипломами переможців всіх ступенів у Всеукраїнських олімпіадах в різних галузях знань, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за різними напрямами, регіональних конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

На факультеті працює велика кількість професорів, докторів наук та доцентів, кандидатів наук, що є запорукою якісної підготовки студентів.

Перелік кафедр

Факультет об’єднує 6 кафедр, з який 4 є випусковими та 2 кафедри з фундаментнальної та загальної підготовок. Випускові кафедри:

 • Механізації будівельних процесів;
 • Автоматизації виробничих процесів;
 • Фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів та виробів;
 • Загальної хімії.
 • Кафедри загальної підготовки:
 • Іноземних мов;
 • Суспільно-гуманітарних дисциплін.

Перелік спеціальностей

Факультет організує та проводить освітній процес з підготовки фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти за спеціальностями:

 • 133 “Галузеве машинобудування”;
 • 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”;
 • 161 “Хімічні технології та інженерія”;
 • 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізація “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”.

Навчання на факультеті здійснюється згідно з Європейською кредитно-трансферною системою (ЄКTС), що сприяє визнанню дипломів про вищу освіту в Європі та академічній мобільності студентів. На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти освітній процес завершується дипломною роботою, на другому (магістерському) – дипломним проектом/магістерською дисертацією, на третьому (освітньо-науковому) – дисертацією на здобуття наукового ступеню доктора філософії.

Фахівці спеціальності “Галузеве машинобудування” є професіоналами в галузі проектування та виготовлення технологічного обладнання для будівництва, розроблення технологій та організації виробництва, експлуатації, обслуговування і ремонту машин і механізмів. Вони володіють сучасними технологіями обробки матеріалів, методами проектування та виготовлення (зокрема автоматизованого – CAD, CAM) технологічних систем і комплексів у різних галузях економіки: хімічній промисловості, виробництві будівельних матеріалів, проектуванні та виробництві транспортних засобів.

Фахівці спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” пов’язані із розробкою та експлуатацією систем керування технологічними процесами на базі сучасних технічних засобів, зокрема мікропроцесорної техніки, накопиченням і опрацюванням технологічної інформації для підвищення ефективності виробництва, розробкою алгоритмічного, математичного, програмного забезпечення для автоматизованих систем управління технологічними процесами. Особлива увага приділяється компетенція, пов’язаним з автоматизованим управлінням неперервними та дискретними технологічними процесами, процесами життєзабезпечення людини та охорони довкілля, автоматизованим управлінням системами бізнес-моніторингу.

Фахівці спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія” за спеціалізацією “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” реалізують себе у виробничо-технічній, проектно-конструкторській, організаційно-управлінській, науково-дослідній сферах будівельної галузі, мають необхідні компетенції для викладацької роботи в закладах освіти, зокрема, вищій. Освітній процес охоплює важливі теоретичні та практичні знання з метрології та стандартизації, технології будівельних матеріалів та виробів з технолог енної сировини, довговічності будівельних матеріалів і виробів, контролю якості будівельних матеріалів, технології ремонту та експлуатації будівельних конструкцій, технології ізоляційних і покрівельних матеріалів, нових прогресивних видів бетону тощо.

Фахівці спеціальності “Хімічні технології та інженерія” є спеціалістами з розробки будівельних полімерних композиційних матеріалів та виробів на їх основі; технології виробництва, застосування та сертифікації конструкційних, теплоізоляційних, гідроізолюючих, опоряджувальних та декоративних полімерних композиційних матеріалів. Отримані компетенції, які базуються на знаннях, вміннях та навиках із загальної, органічної хімії, хімії високомолекулярних сполук, фізико-хімічних основ створення полімерних композиційних матеріалів для будівництва, реставрації та ремонту будівельних конструкцій і споруд, енерго- і ресурсозбереження при виробництві і експлуатації будівельних полімерних композиційних матеріалів, основ менеджменту і маркетингу будівельних та реставраційних матеріалів тощо, дозволять випускникам реалізувати себе в організаціях і на підприємствах з виготовлення та реалізації полімерних матеріалів і виробів, у науково-дослідних інститутах та лабораторіях.

Для студентів, які мають потребу в житлі, працює гуртожиток, який розташовано неподалік від університету (метро «Ботанічний сад», вул. Клочківська, 220). На факультеті та у гуртожитку активну участь відіграють органи студентського самоврядування, які, разом з адміністрацією факультету, забезпечують все необхідне для якісної організації освітнього процесу та відпочинку  студентської молоді.

Контактна інформація:

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, кімната 35

Телефон: (057)700-12-07

E-mail: mtfdekanat@gmail.com