Рада студентського наукового товариства

Рада студентського наукового товариства

Студентське наукове товариство є добровільним самоврядним неприбутковим формуванням, створеним на основі вільного волевиявлення студентів Харківського національного університету будівництва та архітектури. До студентського наукового товариства входять:

– магістранти;
– студенти, які:

 • приймають участь у роботі студентських наукових гуртків та центрів;
 • проходять підготовку за індивідуальним планом з поглибленою науковою складовою;
 • є керівниками органів студентського самоврядування та/або відповідальними за організацію наукової роботи;

– студенти, які протягом поточного та/або попереднього навчального року:

 • приймали участь у виконанні держбюджетних і госпдоговірних НДР і наукових грантів з оплатою праці;
 • є авторами або співавторами наукових статей, охоронних документів, тез доповідей;
 • були учасниками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, Всеукраїнських студентських олімпіад або інших конкурсів наукових робіт і олімпіад міжнародного та всеукраїнського рівнів.

Координацію роботи студентського наукового товариства здійснюють проректор з науково-педагогічної роботи та Рада студентського наукового товариства (далі РСНТ).

РСНТ є колегіальним представницько-виборним об’єднанням студентів університету, яка діє на постійній основі. До складу ради входять: голова, його заступник, секретар та члени РСНТ.

Метою РСНТ є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в університеті, розвиток в них наукового мислення та навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в університеті, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву університету в оптимізації наукової та навчальної роботи.

Основними завданнями РСНТ є:
 • залучення осіб, які навчаються в університеті, до науково-дослідницької роботи;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів;
 • узагальнення та поширення позитивного досвіду наукової роботи студентів;
 • створення сприятливих умов для участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, регіональних наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях, форумах, виставках, круглих столах, інтелектуальних іграх тощо;
 • участь у визначенні стратегії та перспективних напрямків розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету;
 • захист прав та інтересів студентів, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.
Контакти:

Голова РСНТ: студентка факультету економіки і менеджменту, Деркач Катерина.

e-mail: kate.derkach1996@gmail.com