Моніторинг якості освіти

В університеті щорічно створюється група моніторингу якості освіти, що функціонує відповідно до Положення про групу моніторингу якості освіти, ознайомитися з яким можна в розділі «Документи університету».

Моніторинг якості освіти здійснюється відповідно до Положення про моніторинг якості освіти в ХНУБА.

Основними завданнями моніторингу є:
– отримання об’єктивної інформації про якість освіти, стан системи освіти, а також прогнозування її розвитку;
– оцінювання стану системи освіти в університеті відповідно до завдань державної політики в галузі вищої освіти;
– забезпечення керівництва університету статистичною та аналітичною інформацією про якість освіти.

Основними методами проведення моніторингу є:
– об’єктивність оброблення інформації про якість освіти;
– системність оцінювання якості освіти;
– оперативність доведення результатів моніторингу до відома керівництва університету, деканатів, кафедр.

Об’єктами моніторингу є:
– учасники освітньо-виховного процесу, інформація про їх професійну відповідність до провадження певного виду діяльності, рівень задоволення потреби в освітніх послугах;
– процеси, що відбуваються у системі вищої освіти, характеристика їх стану, результати навчальної діяльності;
– навчально-методичне, матеріально-технічне, нормативно-правове, кадрове забезпечення освітнього процесу.

Складові якості освіти фахівців:

– якість набутих знань, умінь, здібностей у вирішенні завдань;
– якість методів навчання і виховання (організація пізнавальної діяльності, мотивація пізнавальної діяльності, контроль за здійсненням навчальної діяльності);
– здатність особистості до засвоєння знань, умінь, навичок та моральних норм;
– якість освітніх послуг (відповідність кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, тощо).

Контроль якості вищої освіти проводиться на рівнях: викладач-кафедра-деканат-ректорат-Міністерство освіти і науки України.

Основними елементами забезпечення контролю якості навчального процесу в університеті є:

– наявність затверджених у встановленому порядку галузевих стандартів вищої освіти: освітньо-професійних програм (ОПП), засобів діагностики якості вищої освіти напрямів і спеціальностей підготовки фахівців;
– наявність затверджених у встановленому порядку навчальних планів, робочих навчальних планів, графіку навчального процесу з напрямів та спеціальностей;
– наявність пакету навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін (навчальних та робочих програм дисциплін; методичних вказівок до виконання лабораторних, практичних, семінарських робіт, курсових проектів та курсових робіт; самостійної та індивідуальної роботи, дипломного проектування тощо).

Контроль якості навчального процесу здійснюється на кількох рівнях

Викладачем навчальної дисципліни – через поточний, модульний і підсумковий контроль.

Завідувачем кафедри.

Завідувач кафедри контролює якість навчального процесу:

– перевіркою підготовки викладачем навчальних та робочих програм дисциплін відповідно до вимог МОН України, формування комплексу навчально-методичного забезпечення кожної дисципліни кафедри;
– відвідуванням протягом навчального року всіх видів занять: лекцій, практичних та лабораторних занять, семінарів, консультацій тощо (відвідування занять кожного викладача проводиться не менше ніж один раз на семестр. Результати відвідування фіксуються в журналі контролю відвідувань занять завідувачем кафедри);
– проведенням відкритих занять викладачами, які обговорюються на засіданнях кафедр або методичних семінарах;
– перевіркою планів виконання навчальної, навчально-методичної, організаційно-методичної роботи (про що повинні бути зроблені записи в індивідуальних планах викладачів, у річних звітах викладачів на засіданнях кафедри, у протоколах засідань кафедри).

Контроль на рівні деканату.

Декан та його заступники здійснюють цей контроль шляхом:
– перевірки організації навчального процесу кафедрами: формування навчального навантаження кафедр, якість розподілу навантаження між викладачами;
– регулярного контролю дотримання розкладу занять викладачами і студентами факультету;
– відвідування занять викладачів;
– контролю дотримання вимог до документаційного оформлення результатів поточного та підсумкового контролю;
– заслуховування регулярних звітів завідувачів кафедр на Вченій раді факультету не менше одного разу за навчальний рік;
– перевірки готовності навчально-методичної документації згідно номенклатури справ кафедр.

Контроль на рівні ректорату.

Ректор, перший проректор з науково-педагогічної роботи спільно з навчально-методичним відділом здійснюють цей контроль через перевірку:
– наявності затверджених у встановленому порядку навчальних та робочих навчальних планів із кожного напряму підготовки та спеціальності факультету;
– виконання затвердженого у встановленому порядку графіку навчального процесу;
– відповідності змісту навчальних планів і навчальних програм вимогам галузевих стандартів та Державних стандартів вищої освіти;
– наявності робочих програм із дисциплін та відповідності їх змісту навчальним програмам (лекції, семінари, практичні, лабораторні заняття, самостійна та індивідуальна робота тощо);
– відповідності розкладу занять затвердженим планам та програмам;
– комплектності і достатності навчально-методичного забезпечення з дисциплін (методичні вказівки, конспекти лекцій, настанови до виконання семінарських, практичних та лабораторних робіт, самостійної та індивідуальної роботи тощо);
– дотримання вимог до документаційного оформлення результатів поточного та підсумкового контролю і наявності його повного комплекту;
– навчально-методичного забезпечення всіх видів практик, передбачених навчальними планами, дотримання всіх вимог до комплекту їх документаційного забезпечення;
– навчально-методичного забезпечення проведення державної атестації за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до галузевих стандартів, дотримання всіх вимог до комплекту документаційного забезпечення державної атестації;
На засіданнях Вченої ради університету та ректорату не рідше одного разу на семестр розглядаються питання про якість навчального процесу в ХНУБА.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ

Контроль знань, умінь та навичок студентів проводиться на рівні викладач – кафедра – деканат – ректорат і включає кілька їх видів згідно з «Положенням про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах», «Положенням щодо оцінювання знань та вмінь студентів за Європейською кредитно-трансферною системою», «Положенням про моніторинг якості освіти в Харківському національному університеті будівництва та архітектури».

Вхідний (стартовий) контроль – визначає початковий рівень та ступінь диференційованості знань у академічній групі з метою забезпечення максимальної індивідуалізації викладання відповідної навчальної дисципліни.
До цього виду контролю залучаються всі академічні групи першого курсу денної форми навчання всіх напрямів підготовки.
Терміни проведення контролю та перелік дисциплін, з яких буде здійснюватися контроль визначаються наказом ректора університету.

Поточний контроль — оцінювання рівня знань, умінь та навичок студентів, що здійснюється в ході навчального процесу шляхом проведення усного чи письмового опитування, контрольних робіт, тестування, колоквіумів, виконання та захисту лабораторних робіт тощо. Поточний контроль у процесі навчання забезпечує зворотний зв’язок студент – викладач. Цей контроль на рівні викладача проводиться з усіх видів занять та є самооцінкою ефективності його праці. Завідувач кафедри контролює хід навчального процесу та виконання контрольних заходів.
Деканат поточний контроль здійснює перевіркою ходу навчального процесу, виконання планів проведення контрольних заходів, залікових змістових модулів, графіків виконання курсових робіт, ходу підготовки кваліфікаційних робіт. Підсумки такого контролю обговорюються на засіданнях кафедр, науково-методичних комісій факультетів та доповідаються на засіданнях Вчених рад факультетів та ректорату.

Підсумковий контроль посеместрово проводиться у вигляді перевірки та оцінювання знань студентів за кредитно-трансферною системою, захисту курсових робіт та проектів, заліків і екзаменів. Проведення підсумкового контролю регулює «Положення щодо оцінювання знань та вмінь студентів за Європейською кредитно-трансферною системою»Підсумки такого контролю обговорюються на засіданнях кафедр та доповідаються на засіданнях Вчених рад факультетів, ректорату та Вченій раді університету.

Ректорський контроль якості підготовки студентів за навчальними дисциплінами є контролем засвоєння знань, умінь та навичок і може здійснюватися з навчальних дисциплін, вивчення яких закінчено у попередньому семестрі або навчальному році та порівнюватися з результатами семестрового контролю, а також з дисциплін, які викладаються протягом поточного семестру та порівнюватися з результатами модульного контролю.
Ректорський контроль проводиться на основі виконання комплексних контрольних робіт (ККР), які розробляються кафедрами з відповідних навчальних дисциплін.
До цього виду контролю залучаються всі академічні групи студентів денної форми навчання усіх курсів та освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Контроль залишкових знаньє контролем засвоєння знань, умінь та навичок і проводиться при акредитаційній експертизі напрямів, спеціальностей, університету в цілому з метою державної оцінки рівня підготовки студентів.
Контроль залишкових знань проводиться на основі виконання ККР, які розробляються кафедрами з відповідних навчальних.
До цього виду контролю залучаються всі академічні групи студентів напрямів та спеціальностей, які акредитуються, з 2-го по останній курси.

Поточні результати моніторингу якості освти:

Документи/заходиПосилання
План-графік проведення перевірок якості знань фахівців у 2017-2018 н.р.Завантажити
План-графік проведення перевірок якості знань фахівців у 2018-2019 н.р.Завантажити
План-графік проведення перевірок якості знань фахівців у 2019-2020 н.р.Завантажити
Графік проведення перевірки залишкових знаньЗавантажити
Графік проведення ректорських контрольних робітЗавантажити
Затверджені освітні програми спеціальностейОсвітні програми
Затверджені навчальні плани та комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплінІнформаційне забезпечення освітнього процесу
Затверджені графіки навчального процесу спеціальностейГрафіки навчального процесу
Результати перевірки залишкових знаньЗавантажити
Результати ректорських контрольних робітЗавантажити
Результати моніторингу якості освіти Переглянути
Щорічне оцінювання здобувачів ЗВОПереглянути
Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівниківПереглянути
Графік проведення перевірки залишкових знань 2021-22 н.р.Завантажити