Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ – є основним і самостійним організаційно-управлінським структурним підрозділом університету, який забезпечує організацію, планування, контроль за навчальною, науково-методичною роботою факультетів та кафедр університету, а також опікується питаннями подальшого удосконалення освітнього процесу.

Правова основа

Навчально-методичний відділ ХНУБА співпрацює з усіма підрозділами університету і у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Державним стандартом України (ISO 9001:2015, IDT), вимогами Болонського процесу, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора, положенням про відділ та іншими чинними нормативними документами.

В організаційному плані відділ підпорядкований першому проректору з науково-педагогічної роботи. Начальник відділу є членом ректорату, членом Вченої та Науково-методичної рад університету.

Зміст та напрямки діяльності

Головною метою діяльності відділу є аналіз, організація та планування освітнього процесу  в університеті для якісної підготовки здобувачів вищої освіти.

Зміст діяльності навчально-методичного відділу полягає в поєднанні централізованого керівництва і контролю за навчальною та навчально-методичною роботою з боку ректорату, з самостійністю та ініціативою
самого відділу. Всю свою роботу навчально-методичний відділ організує і проводить від імені і за дорученням ректорату. Його розпорядження є обов’язковими для деканатів, кафедр, професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу університету.

Основними напрямками роботи та завданнями співробітників відділу є:

1.Загальні функції відділу:

 • участь у реалізації політики Університету щодо забезпечення якості освітніх послуг;
 • організація навчальної та методичної роботи в Університеті, її системне вдосконалення;
 • організація ліцензування та акредитації освітніх програм та  спеціальностей;
 • аналіз спектра спеціальностей Університету, подання пропозицій щодо його розвитку;
 • запровадження системи менеджменту якості освіти в Університеті;
 • участь в організації розроблення та реалізації спільних (закладів освіти України, ЄС) освітніх програм;
 • координація навчальної та науково-методичної роботи факультетів, центрів і кафедр;
 • інформування деканів і завідувачів кафедр про нові положення, інструкції та інші директивні вказівки з організації навчально-методичної роботи;
 • упровадження в освітній процес рішень науково-методичної ради університету;
 • організація розроблення складових науково-методичного забезпечення освітнього процесу.
 • вивчення стану якості науково-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • підготовка відповідей на листи та запити стосовно питань навчально-методичної роботи;
 • розроблення проектів університетських нормативних, інструктивних і організаційно-методичних документів із питань планування та організації освітнього процесу, науково-методичної роботи, ліцензування, акредитації;

Напрями роботи щодо планування, організації та методичного забезпечення навчального процесу:

 • складання графіка навчального процесу університету;
 • контроль та перевірка розрахунків загального педагогічного навантаження та їх розподіл між науково-педагогічним  складом кафедри;
 • підготовка пропозицій щодо державного замовлення підготовки фахівців, контроль його виконання;
 • облік і контроль виконання педагогічного навантаження кафедр;
 • контроль дотримання ліцензованих обсягів підготовки фахівців в університеті;
 • контроль за складанням розкладів навчальних занять, семестрового контролю, державної атестації;
 • облік і розрахунок погодинної оплати праці викладачів та контроль за звітністю з цього питання;
 • підготовка та подання ректорові і першому проректору пропозицій щодо оптимального складу кафедр і розподіл штатів викладачів між кафедрами;
 • аналіз кількісних і якісних характеристик професорсько-викладацького складу університету (структура, кадрове забезпечення кафедр, тощо);
 • спільно з деканатами та завідувачами кафедр комплектування штатного розпису професорсько-викладацького складу кафедр і оформлення його змін протягом року;
 • контроль за відповідністю навчальних та робочих навчальних планів освітньо-професійним програмам;
 • організація роботи  з обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету;
 • складання статистичної звітності про діяльність Університету
 • організація роботи з виготовлення навчальної документації та забезпечення нею факультетів, центрів і кафедр для здійснення освітнього процесу в університеті;
 • організація навчально-методичної роботи на базі прогресивних методів і форм викладання;
 • розроблення разом із кафедрами навчальних планів (робочих навчальних планів) підготовки бакалаврів та магістрів денної та заочної форм здобуття освіти;
 • консультативно-методична підтримка щодо проведення захистів дипломних проектів (робіт), бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт;
 • вивчення обсягу і структури самостійної роботи студентів, розроблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;
 • консультативно-методичне забезпечення запровадження документів Європейського освітнього простору (додатків до диплома Європейського зразка, каталогів курсів тощо);
 • участь у розробленні й удосконаленні методик: рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників університету; моніторингу якості підготовки фахівців університету;
 • організація і проведення науково-методичних конференцій та семінарів з проблем вищої школи, питань науково-методичної роботи;
 • узагальнення результатів, аналіз і поширення передового досвіду навчальної та науково-методичної роботи центрів, факультетів і кафедр;
 • участь в організації та проведенні заходів, спрямованих на підвищення педагогічної кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету.

Напрями роботи щодо організації процедури ліцензування та акредитації:

 • контроль за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та вимог до акредитації напрямів (спеціальностей) підготовки фахівців за відповідними рівнями вищої освіти;
 • контроль за дотриманням термінів дії сертифікатів освітніх програм спеціальностей, напрямів та спеціальностей;
 • підготовка проектів наказів, розпоряджень щодо ліцензування та акредитації спеціальностей;
 • узагальнення інформації, яка надається структурними підрозділами, щодо показників діяльності Університету для формування ліцензійних та акредитаційних справ;
 • надання методично-консультативної допомоги з питань ліцензування та акредитації;
 • перевірка пакетів ліцензійних та акредитаційних справ перед поданням до МОН України ( Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування, Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»);
 • розроблення системи підготовчих заходів до проведення ліцензійної та акредитаційної експертизи;
 • отримання витягів і рішень експертних та акредитаційних комісій;
 • переоформлення ліцензій та сертифікатів для університету;
 • розміщення висновків експертних комісій на офіційному веб-сайті Університету.

Напрями роботи щодо моніторингу якості освітнього процесу:

 • запровадження системи менеджменту якості освіти;
 • контроль за виконанням наказів, розпоряджень та заходів, які стосуються організації освітнього процесу;
 • перевірка готовності кафедр до нового навчального року;
 • контроль за проведенням викладачами навчальних занять і відвідувань занять студентами;
 • перевірка використання технічних засобів підчас проведення навчальних занять;
 • контроль наявності складових КНМЗ;
 • контроль за організацією проведення ректорського контролю залишкових знань студентів;
 • перевірка правил і процедур оцінки рівня знань та умінь студентів;
 • проведення перевірок організації освітнього процесу та стану справ у структурних підрозділах університету (за окремим розпорядженням ректора);
 • аналіз результатів і підсумків навчання студентів та роботи  екзаменаційних комісій, підготовка матеріалів до Вченої ради Університету;
 • підготовка пропозицій із усунення виявлених недоліків в організації та проведенні освітнього процесу.

Напрями роботи щодо організаційного супроводу контрактного навчання:

 • взаємодія з КП «Харківський метрополітен» щодо виконання умов договору «Про надання послуг з пільгового перевезення студентів та учнів Харківським метрополітеном»;
 • облік динаміки контингенту студентів;
 • робота відповідно до функцій відділу, а саме: ведення довідника груп та формування статистичних звітів 5 – ВО та 2–3 НК «Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року» в базі ЄДЕБО;
 • підготовка проектних показників на державне замовлення підготовки фахівців;
 • внесення інформації щодо руху студентів (зарахування, відрахування, поновлення) до ЄДЕБО.

Напрями роботи щодо сприяння  працевлаштуванню та практичної підготовки:

 • керівництво організацією всіх видів практик студентів;
 • підготовка та укладання угод між університетом і підприємствами, організаціями щодо проходження практики студентів;
 • проведення постійного аналізу попиту і пропонування на ринку праці фахівців, підготовку яких  здійснює університет;
 • налагодження ділових стосунків університету  з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників;
 • вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці регіону та України і надання відповідних пропозицій керівництву університету;
 • співпраця з рекрутинговими агенціями з питань працевлаштування студентів та випускників;
 • організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (Дні кар’єри, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, круглі столи тощо);
 • інформування університету, деканатів та випускових кафедр про наявні вільні вакансії для подальшого працевлаштування випускників;
 • надання консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування.

Напрями роботи щодо забезпечення документами про освіту:

 • замовлення, отримання, зберігання та видача дипломів;
 • робота з ЄДЕБО відповідно до функцій сектору, а саме:
  • отримання від факультетів університету замовлень на виготовлення документів про освіту, та подальше їх оброблення в базі ЄДЕБО;
  • формування замовлень документів про вищу освіту, дублікатів та відправка замовлень для присвоєння номерів в базі ЄДЕБО;
 • забезпечення факультетів і центрів університету бланками академічних довідок та додатків до дипломів;
 • ведення обліково-звітної документації з видачі дипломів, забезпечення збереження та списання навчальних документів суворої звітності (дипломи, копії дипломів, академічні довідки, тощо);
 • організація оформлення додатків Європейського зразка до дипломів випускників;
 • підготовка документів і відповідних наказів щодо організації роботи екзаменаційних комісій;
 • підготовка до захисту дипломних робіт (проектів) та складання державного іспиту:
  • складання графіків робіт екзаменаційних комісій (бакалаврів, магістрів);
  • складання наказів «Про затвердження складу екзаменаційних комісій (бакалаврів, магістрів) згідно графіку навчального процесу;
  • забезпечення випускових кафедр університету бланками та книгами протоколів для проведення захисту дипломних робіт (проектів);
 • підготовка замовлень в базах ЄДЕБО та Education на виготовлення студентських квитків, замовлення та отримання їх в РЦ «Студсервіс»;
 • замовлення друку документів про освіту, отримання, зберігання та видача факультетам та студентам;
 • виконання роботи оператора ПЕОМ у ЄДЕБО;
 • планування, організація й контроль роботи з підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників Університету, аналіз і узагальнення досвіду, розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності цієї роботи;
 • підготовка та укладання угод між університетом і підприємствами, організаціями, установами щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу;
 • підготовка інформаційно-звітної навчальної документації.

Напрями роботи диспетчерської служби та лабораторії технічних засобів навчання:

 • складання розкладу занять для всіх курсів, спеціальностей та форм навчання згідно з навчальними планами;
 • диспетчеризація навчальних занять;
 • визначення та аналіз ефективності використання аудиторного фонду;
 • контроль за використанням площ, відведених під навчальні цілі;
 • забезпечення проведення навчальних занять з використанням технічних засобів навчання;
 • надання допомоги в організації та проведенні позааудиторних заходів (конференцій, семінарів, олімпіад, культурно-масових заходів);
 • підготовка навчальної документації та бланкової продукції до тиражування та розмноження.

2. Укладання нормативно-правових документів, які регламентують:

 • планування, організацію, контроль і аналіз освітнього процесу;
 • планування роботи кафедр;
 • планування викладання дисциплін;
 • моніторинговий аналіз успішності студентів;
 • контроль за рейтинговим оцінюванням якості діяльності науково-педагогічних працівників.
 • удосконалення освітнього процесу на базі використання новітніх прогресивних технологій у плануванні, організації та методичному забезпеченні;
 • розроблення рекомендацій щодо перспектив розвитку університету;
 • методичне й організаційне забезпечення, координація підготовки та проведення ліцензування та акредитації;
 • підготовка звітів про роботу університету за навчальний рік за встановленими формами;
 • організація та контроль підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету;
 • ефективне використання наявної навчально-лабораторної бази.

  3. Контроль за відповідністю:
 • змісту роботи факультетів, центрів та кафедр освітнім програмам та навчальним планам;
 • кваліфікації професорсько-викладацького складу Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.

4. Систематичний збір і аналіз інформації про освітній процес, його результати та розробку на цій основі перспектив удосконалення якості підготовки здобувачів вищої освіти у відповідності до Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.

5. Робота зі здобувачами вищої освіти з питань:

 • укладання контрактів та договорів;
 • оформлення документів для проходження різних видів практик;
 • оформлення документів про освіту.