Організація навчання

Навчальний процес у ХНУБА – це структурована система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти певного освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до вимог державних стандартів.

Ліцензовині спеціальності та обсяги – Завантажити

Кількість здобувачів вищої освіти – Завантажити

Нормативно-правовою базою організації навчального процесу  в університеті є Закон України “Про вищу освіту”, “Положення про організацію навчального процесу”, освітньо-професійні програми підготовки фахівців відповідних напрямів (спеціальностей) підготовки.

Підготовка фахівців з усіх спеціальностей забезпечується освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ), освітньо-професійними програмами (ОПП), навчальними планами і програмами з дисциплін.

Організація і проведення занять регламентується графіками навчального процесу. З урахуванням вимог, передбачених навчальним планом, деканатами факультетів складаються розклади академічних занять, самостійної роботи студентів, проміжного і підсумкового контролю, а для випускного курсу – розклади державних іспитів.

Основними видами навчальних занять у ХНУБА є:  лекції; лабораторні, практичні, семінарські та індивідуальні заняття, консультації. Важливим етапом навчання в процесі формування майбутнього спеціаліста є різні види практик.

У ХНУБА використовується кредитно-трансферна форма контролю знань студентів відповідно до якої  після закінчення змістового модуля (логічно завершеної частини лекційних та практичних занять) з певної дисципліни проводиться проміжний контроль (ПК), результати якого враховуються для визначення семестрової оцінки. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену, заліку з конкретної навчальної дисципліни.

Навчання в університеті закінчується державною атестацією змісту та якості підготовки студента.

1. Для бакалаврів у формі:

  • державного екзамену з української мови (за професійним спрямуванням);
  • комплексного тестового державного екзамену за галуззю освіти та напрямом;
  • комплексного державного екзамену з напряму підготовки або випускної кваліфікаційної роботи бакалавра.

2. Для магістрів у формі випускної магістерської роботи.