Найбільш ефективні науково-технічні розробки вчених університету 2016

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАДАЧ

Керівник: к.т.н., доц. Старкова О.В.

Виконавці: к.т.н., доц. Бондаренко Д.О., к.т.н., доц. Шаповалова О.О., ст. Даниленко Ю.О.
Терміни виконання – 01.01.2016 р. – 30.12.2018 р.
І етап: теоретичні дослідження існуючих математичних моделей в задачах організації і планування вантажних перевезень.
Метою дослідження є розробка економіко-математичної моделі багатопродуктової транспортної задачі перевезення продукції та створення на її основі системи підтримки прийняття рішень для розв’язку багатопродуктових транспортних задач.
За результатами виконання першого етапу здійснено аналітичний огляд математичних моделей в задачах організації і планування вантажних перевезень. Визначено алгоритм планування вантажних автомобільних перевезень. Здійснено класифікацію задач з організації перевезень. За співвідношенням кількості постачальників (пунктів відправлення) та кількості замовників (пунктів призначення) визначено основні типи задач організації перевезень: «один-до-одного»; «один-до-багатьох»; «багато-до-одного»; «багато-до-багатьох». Для кожного типу задач, що розподілені за ознакою постачальник/замовник, наведено найбільш характерні класи задач, що відрізняються один від одного призначенням.
Результати виконання етапу:
1) здійснено держреєстрацію теми та отримано реєстраційну картку (№ 0116U003675);
2) опубліковано дві статті в журналах, що входять до міжнародної наукометричної бази даних IndexCopernicus та прийнято участь у двох конференціях.
3) студентом гр. ПТ-51 Кононихіним Д.В. підготовано роботу «Комп’ютерна підтримка процесу перевезення продукції в діяльності будівельного ритейлера» для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 н.р.

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОГО ОТОЧЕННЯ

Керівник: д.ф.-м.н., проф. Новожилова М.В.

Виконавці: к.т.н., доц. Долгова Н.Г., к.е.н., доц. Журавка А.В., доц. Плахотніков К.В., ас. Венгріна О.С., асп. Плахотнікова К.В.

Терміни виконання – 01.01.2016 р. – 30.12.2018 р.

І етап: проектний менеджмент в умовах впливів нестабільного оточення проекта.

Метою дослідження є розробка нових моделей, методів та інструментальних засобів управління проектами в умовах впливу турбулентності зовнішнього оточення проекту для розв’язання задач ефективного комплексного територіального розвитку.

За результатами виконання першого етапу здійснено аналітичний огляд математичних задач проектного менеджменту в умовах впливів нестабільного оточення проекту. Узагальнено алгоритм оцінки впливу елементів турбулентного оточення на проект. Вплив нестабільного оточення на проект визначено двома методами (за допомогою проектного підходу; методу аналізу ієрархії). Визначено основні показники турбулентності: ступінь дії сили та відносна тривалість впливу турбулентності. Побудовано графову модель взаємовпливу оточення в процесі взаємодії з проектом, яка дозволяє імітувати ситуації виникнення турбулентності в оточенні проекту та визначено множину найбільш вразливих елементів оточення.

Впроваджено науково-технічні результати на ПП «Бізнес медіа контент», які дозволяють імітувати ситуації виникнення турбулентності в оточенні підприємства, що забезпечує підтримку прийняття ефективних управлінських рішень.

Результати виконання I етапу:

1) здійснено держреєстрацію теми та отримано реєстраційну картку (№ 0116U003672);
2) опубліковано статтю в журналі, що входить до міжнародної наукометричної бази даних IndexCopernicus та прийнято участь у двох конференціях.

МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ

Керівник: проф. д.ф.-м.н. Н.Д. Сізова

Виконавці: к.т.н. І.А. Міхєєв, доц., к.т.н. О.О. Петрова, доц., к.т.н. Г.В. Солодовник, доц. Н.В. Гречко.

Терміни виконання – 01.01.2016 р. – 30.12.2018 р.

І етап: постановка завдання і аналіз існуючих підходів до оцінки інвестиційної привабливості.
Метою дослідження є аналіз теоретичних положень, методичних підходів і розробка рекомендацій з удосконалювання оцінки інвестиційної привабливості регіону і будівельної галузі.

Впровадження науково-технічних результатів на підприємствах будівництва Харківського регіону дозволить оцінити їх інвестиційну привабливість, це дасть можливість залучення коштів в подальший  розвиток будівельної галузі.

За 2016 р. виконано наступні етапи: визначено сутність поняття «інвестиційна привабливість регіону» та загальні засади іноземного інвестування в Україні; проведено аналіз основних характеристик інвестиційного клімату в Україні, аналіз основних характеристик інвестиційного середовища регіонів України; аналіз методик оцінки інвестиційної привабливості регіону.

Результати виконання I етапу:

1)    здійснено держреєстрацію теми та отримано реєстраційну картку (№ 0116U003674);
2)    опубліковано три статті в журналах, що входить до міжнародної наукометричної бази даних IndexCopernicus та прийнято участь у двох конференціях.

МЕТОДОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬ

Керівник: д.ф.-м.н., проф. Новожилова М.В.

Виконавець: асп. Головатенко С.В.

Терміни виконання – 01.01.2016 р. – 30.12.2018 р.

І етап: огляд існуючих методик комплексного управління системи життєзабезпечення будівель. Вибір напрямку дослідження.

Метою дослідження є розробка математичної моделі комплексного управління системи життєзабезпечення будівель та розробка програмного забезпечення для комплексного управління системи життєзабезпечення будівель.

За результатами виконання першого етапу здійснено аналітичний огляд методик комплексного управління системи життєзабезпечення будівель. Розглянуто способи підвищення рівня енергозбереження та виділено комплексну модернізацію систем життєзабезпечення будівель на основі розробки та впровадження систем інтелектуального управління освітлення, вентиляції, водопостачання та водовідведення, опалення.

Результати виконання етапу:

1)    здійснено держреєстрацію теми та отримано реєстраційну картку (№ 0116U003676);
2)    опубліковано одну статтю в фаховому журналі та прийнято участь у конференції.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПОНЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Керівник: д.ф.-м.н., проф. Новожилова М.В.

Виконавці: к.т.н., доц. Мироненко В.В., доц. Литвиненко Є.М., доц. Леуненко О.В., ст. викл. Мерлак О.В., ас. Носкова В.В.

Терміни виконання – 01.01.2016 р. – 30.12.2018 р.

І етап: аналіз сучасних наукових досліджень стосовно математичного моделювання туристичної галузі.
Мета дослідження полягає у вирішенні актуальних задач математичного моделювання та розробці сучасних інформаційних технологій для туристичної галузі, які дозволяють істотно підвищити якість прийняття рішень у цій області.

За результатами виконання першого етапу здійснено аналіз математичних методів та інформаційних технологій, які використовуються у світовій практиці для дослідження, оптимізації управлінських рішень в туризмі. Проектування ІТ на основі використання математичних методів та моделей для розв’язання таких задач, як розробка сценаріїв та стратегій розвитку; передбачення тенденцій поведінки основних туристичних потоків; аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища туристичної галузі регіону, туристичного підприємства; одержання кількісних і якісних моделей для прогнозування основних туристичних показників на основі існуючої статистичної звітності; вибору альтернатив (варіантів рішень, стратегій, об’єктів тощо). Отримані результати дослідження можуть бути використані на практиці туристичними підприємствами.

Результати виконання I етапу:

1)  здійснено держреєстрацію теми та отримано реєстраційну картку (№ 0116U003673);
2) опубліковано дві статті в журналах, що входять до міжнародної наукометричної бази даних IndexCopernicus та прийнято участь в одній міжнародній науково-практичній конференції.