Засідання Ради з організації виховної діяльності ХНУБА

Засідання Ради з організації виховної діяльності ХНУБА

15 грудня 2020 в on-line режимі відбулося засідання Ради з організації виховної діяльності ХНУБА під головуванням першого проректора з науково-педагогічної роботи В. Бугая.

Були розглянуті актуальні організаційно-методичні питання виховної діяльності університету.

1. Військові традиції сучасної України як чинник виховання студентської молоді. Доповідач: директор музейно-виставкового комплексу  ХНУБА  М. Білостоцький.

В нашому університеті в квітні 2019 року було створено Центр військово-патріотичного виховання ХНУБА з метою:

–  виховання громадянина-патріота України, утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань Українського народу;

– наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою агресією.

Центр регулярно проводить заходи  військово-патріотичного виховання молоді. Зокрема, викладається спеціальний курс «Історія українського війська»: студенти мають усвідомити, що історія України – це історія захисту нашої Батьківщини. Тому військова історія України є важливою ланкою у висвітленні історичного минулого нашого народу. Саме на переможних битвах і війнах формується патріотизм, почуття відповідальності за свою державу, яку потрібно захищати у будь-яких історичних умовах.

2. Проблеми адаптації іноземних здобувачів освіти до навчання в Україні. Доповідач: старший викладач кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян Л. Скрипник.

У сучасних умовах необхідно акцентувати увагу на проблемах адаптації іноземних здобувачів вищої освіти в нашому університеті. Після ретельного дослідження були виділені основні проблеми, які заважають нашим іноземним учням отримувати якісну освіту. По-перше, це мовні питання, нагальна потреба оволодіти специфікою та методикою мовної підготовки викладачами спеціальних дисциплін (особливо це стосується викладачів підготовчого відділення). Кількість іноземних студентів в групах та їх склад, налагодження комунікацій з українськими студентами, більш відповідальні та довготривалі зв’язки контрактерів зі «своїми» студентами та розуміння культурних конотацій – все це потребує нових підходів для підвищення якості освіти іноземних громадян. Є впевненість, що нам вдасться знайти вирішення цих проблем в нашому університеті. Це важливо, перш за все, для підняття статусу ХНУБА в період гострої конкуренції на міжнародному ринку освітніх послуг, де питання ефективної адаптації іноземців відіграє дуже важливу роль.

3. Формування культури академічної доброчесності у студентів. Доповідачі: перший проректор з науково-педагогічної роботи В. Бугай., доцент кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології О. Лебедєва

За визначенням Міжнародного центру академічної доброчесності, поняття академічної доброчесності нерозривно пов’язане з наступними фундаментальними цінностями: чесність, справедливість, довіра, повага, відповідальність, сміливість. З метою забезпечення автентичності та довіри до результатів освітнього процесу, наукової діяльності, якості освіти, важливо усім учасникам освітнього процесу втілювати зазначені цінності у своїй діяльності, незважаючи  на труднощі та перешкоди. Особливу увагу в освітній та виховній діяльності університетів необхідно приділяти не тільки дотриманню принципів академічної доброчесності, але й активному залученню студентів до формування політики та процедур дотримання академічної доброчесності в університеті (розробка нормативної бази університету щодо академічної доброчесності, вдосконалення навичок академічного письма, круглі столи та тренінги, інформаційно-роз’яснювальні матеріали, запобігання плагіату, обмін досвідом студентів старших курсів зі студентами молодших курсів тощо). Одним із важливих кроків у вдосконаленні процедур академічної доброчесності в ХНУБА стала участь нашого закладу вищої освіти в реалізації проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ) Американських Рад з міжнародної освіти. Мета проєкту – об’єднати професійну спільноту освітян середньої та вищої освіти для обміну досвідом та співпраці задля підтримки академічної доброчесності та якості освіти. Проєкт реалізується за підтримки Посольства США в Україні, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. У рамках першого заходу «Академічна доброчесність у системі внутрішнього забезпечення якості освіти в університетах» ХНУБА представляла робоча група делегатів у складі першого проректора з науково-педагогічної роботи В. Бугая, уповноваженого представника керівництва з розробки та впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти та освітньої діяльності, професора кафедри автоматизації виробничих процесів Ю. Журавльова та доцента кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології О. Лебедєвої. З 1 грудня 2020 року по 5 лютого 2021 року проводиться анкетування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників ХНУБА з метою самооцінювання інфраструктури забезпечення академічної доброчесності та якості освіти в університеті.