Загальні документи

Установчі документи
СТАТУТ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИЗавантажити
ВИТЯГ з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти станом на 03.03.2021Завантажити
Ліцензія: серія АЕ № 636477, дата видачі ліцензії 17.06.2015 р., рішення АК про видачу ліцензії від 28.05.2015 р., протокол № 116, (наказ МОН України від 10.06.2015 р. № 1415л)Завантажити
Відомості про право здійснення освітньої діяльності (ліцензія) станом на 15.08.2019Завантажити
Сертифікат про акредитацію: серія РД-IV, № 2156742, термін дії сертифікату - до 1 липня 2023 р.Завантажити
Сертифікати напрямів підготовки та спеціальностейЗавантажити
Колективний договірЗавантажити
Положення
Положення про ректорат ХНУБАЗавантажити
Положення про факультетЗавантажити
Типова посадова інструкція декана факультетуЗавантажити
Положення про кафедруЗавантажити
Положення про групу моніторингу якості освітиЗавантажити
Положення щодо оцінювання знань та вмінь студентів за Європейською кредитно-трансферною системоюЗавантажити
Положення про впровадження технологій дистанційного навчання в освітньому процесі ХНУБАЗавантажити
План розвитку та реалізації основних завдань ХНУБА до 2020Завантажити
Концепція внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльностіЗавантажити
Положення про організацію освітнього процесу в ХНУБА (10 квітня 2015р. СВО-157)Завантажити
Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти (21.05.2015)Завантажити
Положення про формування циклу вибіркових навчальних дисциплін спеціальності в ХНУБА (26.06.2015)Завантажити
Положення про організацію освітнього процесу в ХНУБА відповідно до Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (28.11.2014)Завантажити
Концепція освітньої діяльності ХНУБА (Протокол Вченої ради №3 від 27.11.2015)Завантажити
Виховна система ХНУБА: нові підходи та технології реалізації. Інформаційно-довідкові матеріали (випуск № 9)./ За редакцією першого проректора ХНУБА Чередніка Д.Л. - Х.: ХНУБА, 2015. - 67 с.Завантажити
Положення щодо розробки навчальних та робочих навчальних планів спеціальностей в ХНУБА (протокол №3 від 27.11.2015)Завантажити
Положення про процедуру і підстави видачі документів про вищу освіту в ХНУБА - Харків: ХНУБА, 2015.Завантажити
Положення про студентське самоврядування у ХНУБАЗавантажити
Положення про надання грифів Вченої ради ХНУБА (протокол №6 від 26.02.2016)Завантажити
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ХНУБА (протокол №6 від 27.09.2020)Завантажити
Положення про відділ діловодства ХНУБА (протокол №9 від 10.06.2016)Завантажити
Положення про науково-дослідницький сектор ХНУБАЗавантажити
Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ХНУБАЗавантажити
Положення про організацію освітньо-наукового та наукового процесів підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ХНУБАЗавантажити
Положення про педагогічну практику здобувачів наукового ступеня доктора філософії у Харківському національному університеті будівництва та архітектуриЗавантажити
Порядок присудження ступеня доктора філософії у ХНУБАЗавантажити
Положення про відділ фанансування і бухгалтерського обліку ХНУБАЗавантажити
Положення про бібліотеку ХНУБА (протокол №9 від 10.06.2016)Завантажити
Положення про навчально-методичний відділ ХНУБА (протокол №9 від 10.06.2016)Завантажити
Положення про редакційно-видавничий відділЗавантажити
Положення про планування роботи науково-педагогічних працівників (протокол №9 від 10.06.2016)Завантажити
Положення про наукове товариство студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вченихЗавантажити
Правила внутрішнього розпорядкуЗавантажити
Положення про магістратуру в ХНУБА (протокол №8 від 29.04.2016)Завантажити
План стратегічного і перспективного напрямів розвитку ХНУБА ДО 2020 р.Завантажити
План роботи ХНУБА на 2016-2017 н.р.Завантажити
План заходів щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, одержання неправомірної вигоди у ХНУБА на 2016-2017 н.р.Завантажити
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти в ХНУБА (протокол №4 від 25.11.2016)Завантажити
Правила призначення академічних стипендій студентам аспірантам докторантам ХНУБАЗавантажити
План виховної роботи в ХНУБА на 2017-2018 н.р.Завантажити
План заходів щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, одержання неправомірної вигоди у ХНУБА на 2017-2018 н.р.Завантажити
План роботи ХНУБА на 2017-2018 н.р.Завантажити
Положення про освітні програми ХНУБА. – Харків: ХНУБА, 2017. - 23с.
(із змінами та доповненнями)
Завантажити
Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення ХНУБА. – Харків: ХНУБА, 2017. - 11 с.Завантажити
Положення про рейтингове оцінювання якості діяльності науково-педагогічних працівників ХНУБА – Харків: ХНУБА, 2017. - 21 с.Завантажити
Положення про академічну доброчесність у ХНУБА – Харків: ХНУБА, 2017. - 12 с. Завантажити
Положення про випускні кваліфікаційні роботи здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти у Харківському національному університеті будівництва та архітектури (далі - ХНУБА) – Харків: ХНУБА, 2018. - 29 с.Завантажити
Положення про порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії у Харківському національному університеті будівництва та архітектури – Харків: ХНУБА, 2018. - 33 с.Завантажити
Стратегічний план розвитку Харківського національного університету будівництва та архітектури на 2018-2023 рокиЗавантажити
План заходів ХНУБА щодо забезпечення виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного (термін підтвердження – 2023 рік)Завантажити
План виховної роботи в ХНУБА на 2018 - 2019 н.р.Завантажити
План заходів щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, одержання неправомірної вигоди у ХНУБА на 2018-2019 н. р.Завантажити
План роботи ХНУБА на 2018-2019 н.р.Завантажити
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у ХНУБА – Харків: ХНУБА, 2018. - 25 с.
(із змінами та доповненнями)
Завантажити
Положення про психологічну службу в Харківському національному університеті будівництва та архітектури – Харків: ХНУБА, 2018. – 11 с.Завантажити
Концепції виховної роботи університетуЗавантажити
Положення про порядок розробки та оформлення робочої програми навчальної дисципліни в ХНУБА – Харків: ХНУБА, 2019. - 26 с. (із змінами та доповненнями)Завантажити
Положення про Центр військово-патріотичного виховання ХНУБАЗавантажити
Наказ про створення Центру військово-патріотичного виховання ХНУБА №87 від 03.04.2019Завантажити
Наказ щодо застосування державної мови в освітньому процесіЗавантажити
Положення про студентські гуртожитки ХНУБА Завантажити
Правила внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках ХНУБАЗавантажити
Наказ ХНУБА щодо нагальних питань впровадження Закону України "Про освіту"Завантажити
Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти в ХНУБА.– Харків: ХНУБА, 2019. – 41 с.Завантажити
Положення про стартап-центр "NEW DEVELOPMENT" в ХНУБАЗавантажити
Положення про Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у ХНУБА: – Харків: ХНУБА, 2020р. – 18 с.Завантажити
Положення про рейтингове оцінювання якості діяльності науково-педагогічних працівників ХНУБА – Харків: ХНУБА, 2019 - 23 с.Завантажити
Положення про Центр по роботі з іноземними учнями ХНУБАЗавантажити
План виховної роботи ХНУБА 2019-2020Завантажити
ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, одержання неправомірної вигоди у Харківському національному університеті будівництва та архітектури на 2019-2020 навчальний рікЗавантажити
ПЛАН РОБОТИ Харківського національного університету будівництва та архітектури на 2019-2020 навчальний рікЗавантажити
План заходів університету з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня праваЗавантажити
Положення про комісію з вирішення соціально-економічних питань захисту студентів та аспірантів Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів Харківського національного університету будівництва та архітектуриЗавантажити
Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освітиЗавантажити
Про зміну термінології у документах щодо організації освітнього процесуЗавантажити
Положення про процедури запобігання, попередження та врегулювання конфліктних ситуацій у ХНУБАЗавантажити
Правила користування корпоративною електронною поштою в Харківському національному університеті будівництва та архітектуриЗавантажити
Морально-етичний кодекс учасників освітнього процесу ХНУБА: – Харків: ХНУБА, 2020. - 8с.Завантажити
Положення про Комісію Харківського національного університету будівництва та архітектури з визнання іноземних документів про освітуЗавантажити
Порядок визнання в Харківському національному університеті будівництва та архітектури документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших державЗавантажити
Порядок визнання у Харківському національному університеті будівництва та архітектури ступенів вищої освіти здобутих в іноземних вищих навчальних закладахЗавантажити
Положення про гаранта освітньої програми в ХНУБАЗавантажити
Положення про інклюзивну освіту в ХНУБАЗавантажити
Положення про Інформаційно-іміджевий центр ХНУБАЗавантажити
Положення про визнання в ХНУБА результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті. Харків: ХНУБА, 2021 - 12с.Завантажити
Положення про рейтингове оцінювання якості діяльності науково-педагогічних працівників ХНУБА – Харків: ХНУБА, 2021. - 25 с.Завантажити
Положення про процедуру і підстави видачі документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, академічної довідки у Харківському національному університеті будівництва та архітектури – Харків: ХНУБА, 2021 р. - 23 с.Завантажити
Положення про конкурсну комісію Харківського національного університету будівництва та архітектури – Харків: ХНУБА, 2021. – 8 с.Завантажити
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) в Харківському національному університеті будівництва та архітектури – Харків: ХНУБА, 2021. – 37 с.Завантажити
Навчальний процес
Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу ХНУБАЗавантажити
ДОГОВІР про навчання у закладі вищої освітиЗавантажити
ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги для підготовкиЗавантажити
Звіт ректора ХНУБА на загально університетських зборах 30 серпня 2016 рокуЗавантажити
Доповідь ректора ХНУБА про діяльність у 2016–2017 н.р. та основні завдання колективу університету на новий 2017-2018 н.р.Завантажити
Звіт ректора ХНУБА Шкодовського Юрія Михайловича про виконання у 2017 році умов контракту від 2 жовтня 2013 року № ІІ-100Завантажити
Графік навчального процесу на 2018-2019 н.р. - бакалавриЗавантажити
Графік навчального процесу на 2018-2019 н.р. - магістриЗавантажити
Звіт ректора ХНУБА про діяльність у 2017 – 2018 навчальному році та основні завдання колективу університету на 2018-2019 навчальний рікЗавантажити
Протокол № Д-4 засідання стипендіальної комісії ХНУБА від «03» грудня 2018 рокуЗавантажити
Звіт закладу вищої освіти на початок 2018/2019 навчального року (денна)Завантажити
Звіт закладу вищої освіти на початок 2018/2019 навчального року (заочна)Завантажити
Графік навчального процесу на 2019-2020 н.р. - бакалавриЗавантажити
Графік навчального процесу на 2019-2020 н.р. - магістриЗавантажити
Звіт про діяльність Харківського національного університету будівництва та архітектури у 2018-2019 навчальному роціЗавантажити
Протокол № Д-5 засідання стипендіальної комісії Харківського національного університету будівництва та архітектуриЗавантажити
Графік навчального процесу на 2019-2020 н.р. – третій освітньо-науковий рівень (очна форма навчання)Завантажити
Графік навчального процесу на 2019-2020 н.р. – третій освітньо-науковий рівень (заочна форма навчання)Завантажити
Тимчасове положення про порядок організації та проведення дуального навчання в Харківському національному університеті будівництва та архітектури.Завантажити
Протокол засідання стипендіальної комісії - додатковий бал 2019Завантажити
Звіт керівника 2019 в МОНУЗавантажити
Протокол засідання стипендіальної комісії - додатковий бал 2 семестр 19-20 нрЗавантажити
Графік навчального процесу на 2020-2021 н.р. - бакалавриЗавантажити
Графік навчального процесу на 2020-2021 н.р. - магістриЗавантажити
Графік навчального процесу на 2020-2021 н.р. - магістри (додатковий набір)Денна форма
Заочна форма
Протокол № Д-8
засідання стипендіальної комісії -додатковий бал 1 семестр 2020-2021
Завантажити
Графік навчального процесу на 2020-2021 н.р. – третій освітньо-науковий рівень (очна форма здобуття освіти)Завантажити
Звіт ректора ХНУБА про результати роботи університету за 2019-2020 навчальний рікЗавантажити звіт
Завантажити презентацію
План роботи Харківського національного університету будівництва та архітектури на 2020-2021 навчальний рікЗавантажити
План заходів щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, одержання неправомірної вигоди у Харківському національному університеті будівництва та архітектури на 2020-2021 навчальний рікЗавантажити
План виховної роботи 2020-2021 навчальний рікЗавантажити
Звіт ректора Харківського національного університету будівництва та архітектури Чередніка Д.Л. про виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України за 2020 рікЗавантажити
Графік навчального процесу на 2021-2022 н.р. - бакалавриЗавантажити
Графік навчального процесу на 2021-2022 н.р. - магістриЗавантажити
Графік навчального процесу на 2021-2022 н.р. – третій освітньо-науковий рівень (очна форма навчання)Завантажити
Графік навчального процесу на 2021-2022 н.р. – третій освітньо-науковий рівень (заочна форма навчання)Завантажити