Академічна доброчесність

Основним документом що регулює питання дотримання академічної доброчесності у Харківському національному університеті будівництва та архітектури є Положення про академічну доброчесність у ХНУБА. Положення спрямоване на формування академічної доброчесності та поваги до інтелектуальних надбань і покликане сприяти впровадженню практики належного цитування через визначення поняття та форм плагіату, методів запобігання його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, а також формалізації можливих наслідків його вчинення у межах університету.

Перевірка текстів рукописів здійснюється в рамках співпраці з ТОВ “Антиплагіат” з використанням онлайн-сервісу перевірки на плагіат “Unicheck”. Основною метою співпраці є забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти, впровадження сучасних програмних засобів в організацію освітнього процесу, сприяння академічній доброчесності та підвищення якості освіти в цілому шляхом виявлення ознак плагіату в наукових та інших роботах. Unicheck – це сервіс з перевірки робіт на ознаки плагіату, який вчасно надає підтримку своїм користувачам та може адаптувати систему відповідно до потреб навчальних закладів. Сервісом користуються близько мільйона користувачів (студентів, викладачів, редакторів), адже він забезпечує швидку (до 20 секунд на сторінку), та кваліфіковану перевірку академічних робіт на плагіат. Навчальні заклади США, Іспанії, Бельгії та інших країн світу також перевіряють роботи з Unicheck. Cервіс перевірки оригінальності тексту Unicheck Україна активно співпрацює з Міністерством освіти і науки України та Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти щодо розвитку академічної доброчесності в Україні.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту»:

  • академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень;
  • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.

Заходи щодо дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачають:

  • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Університет прагне створити освітнє середовище, яке сприяє навчанню і роботі, прагненню до істини, обміну знаннями, впровадженню інновацій, інтелектуальному розвитку здобувачів та працівників, підтриманню особливої університетської культури взаємовідносин. Кожен член університетської громади, дотримуючись норм Положення про академічну доброчесність, робить неоціненний внесок у розвиток всього університету, зміцнення його іміджу і ділової репутації. З метою поширення принципів академічної доброчесності академічній спільноті в Університеті систематично проводяться відповідні семінари, тренінги, лекції тощо.