Нормативно-правова база

Нормативно-правова база

Загальні положення про захист

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішень разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії

Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук
Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Оформлення тексту дисертації

Вимоги до оформлення дисертацій, 2017 р.
ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання
ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення і правила складання, 2015 р.

Оформлення списку літератури, посилань і цитат

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення і правила складання, 2015 р.
Міжнародні стилі цитування і посилань в наукових роботах

Попередження академічного плагіату

Перевірка кваліфікаційних робіт здійснюється у бібліотеці університету безкоштовно за допомогою онлайн-сервіус Unicheck ТОВ «Антиплагіат» завдяки Меморандуму, який Міністерство освіти і науки України підписало з компанією “Антиплагіат” .
Рекомендації з попередження академічного плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях та ін.), 2018 р.
Положення про академічну доброчесність у Харківському національному університеті будівництва та архітектури, 2017 р.

Публікація статей, доповідей і тезисів конференцій

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
Наукові фахові видання

Апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах

Конференції та семінари Харківського національного університету будівництва та архітектури 

Інформаційний лист

Про присудження ступеня доктора філософії

Щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів