Планування наукової роботи

Атестація аспірантів (захист дисертації)

Протягом строку перебування в докторантурі докторант повинен подати до постійно діючої спеціалізованої вченої ради результати своїх наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН.

ВАЖЛИВО! Наукова програма докторанта та тема дисертаційного дослідження погоджуються з науковим консультантом (якщо він є) та затверджуються вченою радою університету протягом двох місяців із дня зарахування особи до докторантури.

Порядок зміни плану наукової роботи та / або теми дисертаційного дослідження

Порядок зміни індивідуального наукового плану та/або теми дисертаційного дослідження:

  • витяг із засідання кафедри з обґрунтуванням необхідності перезатвердження індивідуального наукового плану та/або теми дисертаційного дослідження та з пропозицією нової редакції;
  • витяг із засідання Вченої ради факультету про зміну індивідуального наукового плану та/або теми дисертаційного дослідження;
  • витяг із засідання вченої ради університету про затвердження нового індивідуального наукового плану та/або теми дисертаційного дослідження.