Планування оснітньо-наукового процесу

Планування освітньо-наукового процесу

Результатом навчання в аспірантурі є успішно виконані всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобуті теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведене власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захист дисертації.

Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової програми Університету за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження.

Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.

Аспіранти та докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, у якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі.

Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем із його науковим керівником і затверджується Вченою радою Університету протягом двох місяців з дня зарахування аспіранта.