Організація освітньо-наукового процесу

Організація освітньо-наукового процесу

Результатом навчання в аспірантурі (прикріплення особи до Університету здобувачем) є успішно виконані всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобуті теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведене власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення та захист дисертації.

Організація освітньо-наукового процесу підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії регламентується відповідним положенням.

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом (здобувачем) індивідуального навчального плану, індивідуального плану наукової роботи та теми дисертаційного дослідження. Тема дисертаційного дослідження аспіранта (здобувача) з обґрунтуванням її актуальності, індивідуальний навчальний план аспіранта (здобувача) та індивідуальний план наукової роботи аспіранта (здобувача) мають бути розроблені й узгоджені аспірантом (здобувачем) і науковим(и) керівником(ами).

Протягом двох місяців з дня зарахування до аспірантури (прикріплення особи до Університету здобувачем) та за три дні до проведення засідання Вченої ради Університету аспіранти (здобувачі) подіють до аспірантури:

 1. витяг (у тому числі у електронному вигляді) із протоколу засідання кафедри з клопотанням перед Вченою радою щодо затвердження теми дисертаційного дослідження, індивідуального навчального плану аспіранта (здобувача) та індивідуального плану наукової роботи аспіранта (здобувача);
 2. обґрунтування актуальності теми дисертаційного дослідження;
 3. індивідуальний навчальний план аспіранта (здобувача);
 4. індивідуальний план наукової роботи аспіранта (здобувача) та обґрунтування актуальності теми дисертаційного дослідження аспіранта (здобувача).
Індивідуальний навчальний план аспіранта (здобувача)

Індивідуальний навчальний план аспіранта (здобувача) повинен містити перелік дисциплін за вибором аспіранта (здобувача) в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС. При цьому аспіранти (здобувачі) мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти та які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням із своїм науковим керівником та керівником відповідного факультету чи підрозділу. Формування циклу вибіркових навчальних дисциплін спеціальності в Харківському національному університеті будівництва та архітектури здійснюється згідно з діючим положенням

Перелік освітніх компонентів

Освітні компоненти третього рівня вищої освіти відповідно до ОНП за роками
Дисципліни для обов’язкового вивчення20182020
Дисципліни за вибором аспірантів20182020

Засвоєння аспірантами (здобувачами) навчальних дисциплін може відбуватися на базі Університету, а також у рамках реалізації права на академічну мобільність – на базі інших закладів вищої освіти (наукових установ).

Вчена рада Університету має право прийняти рішення про визнання набутих аспірантом (здобувачем) в інших закладах вищої освіти (наукових установах) компетентностей з однієї чи декількох навчальних дисциплін (зарахувати кредити ЄКТС), обов’язкове здобуття яких передбачено відповідною освітньо-науковою програмою.

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта (здобувача)

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта (здобувача) є науковою складовою освітньо-наукової програми і передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в певній галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях.

Наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях здобувача, до яких зараховуються:

1) статті у наукових виданнях, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових видань України. Якщо число співавторів у такій статті (разом із здобувачем) становить більше двох осіб, така стаття прирівнюється до 0,5 публікації (крім публікацій, визначених підпунктом 2 цього пункту);

2) статті у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus (крім видань держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором);

3) не більше одного патенту на винахід, що пройшов кваліфікаційну експертизу та безпосередньо стосується наукових результатів дисертації, що прирівнюється до однієї наукової публікації;

4) одноосібні монографії, що рекомендовані до друку вченими радами закладів та пройшли рецензування, крім одноосібних монографій, виданих у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором. До одноосібних монографій прирівнюються одноосібні розділи у колективних монографіях за тих же умов.

Стаття у виданні, віднесеному до першого – третього квартилів (Q1-Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, чи одноосібна монографія, що відповідає зазначеним вимогам, прирівнюється до двох наукових публікацій.

Належність наукового видання до першого – третього квартилів (Q1-Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports визначається згідно з рейтингом у році, в якому опублікована відповідна публікація здобувача або у разі, коли рейтинг за відповідний рік не опублікований на дату утворення разової ради, згідно з останнім опублікованим рейтингом.

Графік навчального процесу та розклад занять
2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Очна (денна, вечірня) форма навчання
Графік навчального процесу третього рівня вищої освіти на 2019-2020 н.р.Завантажити
Заочна форма навчання
Графік навчального процесу третього рівня вищої освіти на 2019-2020 н.р.Завантажити
2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Очна (денна, вечірня) форма навчання
Графік навчального процесу третього рівня вищої освіти на 2020-2021 н.р.Завантажити
Заочна форма навчання
Графік навчального процесу третього рівня вищої освіти на 2020-2021 н.р.Завантажити
2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Очна (денна, вечірня) форма навчання
Графік навчального процесу третього рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р. ( зі змінами)Завантажити
Розклад занятьЗавантажити
Розклад проходження практикиЗавантажити
Заочна форма навчання
Графік навчального процесу третього рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р. ( зі змінами)Завантажити
Розклад занятьЗавантажити
2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Очна (денна, вечірня) форма навчання
Графік навчального процесу третього рівня вищої освіти на 2022-2023 н.р.Завантажити
Заочна форма навчання
Графік навчального процесу третього рівня вищої освіти на 2022-2023 н.р.Завантажити
Затвердження та зміна наукового керівника

Науковий керівник призначається кожному аспіранту (здобувачу) одночасно з зарахуванням до аспірантури для надання наукової та методичної допомоги, психологічної підтримки (у разі потреби), контролю за виконанням дисертаційного дослідження, вироблення рекомендацій аспірантам щодо участі у проведенні науково-дослідницької роботи кафедри, факультету, університету та у навчальному процесі. Науковим керівником аспіранта (здобувача) наказом ректора Університету призначається доктор наук, як виняток, кандидат наук, який працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора наук. Дозвіл на наукове керівництво надається співробітнику тієї ж кафедри, на якій навчається аспірант (здобувач), рішенням Вченої ради Університету, після заслуховування питання на кафедрі. У відділ аспірантури та докторантури подається витяг із засідання кафедри та список опублікованих наукових праць і винаходів за спеціальністю підготовки аспіранта засвідчений у встановленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата (додаток 7 Наказу МОНУ від 14.01.2016 р. № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» Кількість аспірантів (здобувачів), що прикріплюються до одного наукового керівника, не повинна перевищувати 5 осіб – для доктора наук, професора, і не більше 3 осіб – для кандидата наук, доцента. Для розгляду питання щодо заміни наукового керівника необхідно надати вченому секретарю за 10 днів до засідання Вченої ради Університету такі документи:

 • заяву аспіранта (здобувача) на ім’я ректора;
 • заяву нового наукового керівника аспіранта (здобувача) зі згодою на заміну наукового керівника з погодженням попереднього наукового керівника;
 • інформацію про нового наукового керівника;
 • витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію щодо заміни наукового керівника.
Порядок зміни індивідуального навчального плану та теми дисертаційного дослідження

Аспірант має право змінювати свій індивідуальний навчальний план та тему дисертаційного дослідження за погодженням із своїм науковим керівником. Порядок зміни індивідуального навчального плану та/або теми дисертаційного дослідження:

 • витяг із засідання кафедри з обґрунтуванням необхідності перезатвердження індивідуального навчального плану та/або теми дисертаційного дослідження та з пропозицією нової редакції;
 • витяг із засідання Вченої ради факультету про зміну індивідуального навчального плану та/або теми дисертаційного дослідження;
 • витяг із засідання Вченої ради Університету про затвердження нового індивідуального навчального плану та/або теми дисертаційного дослідження.