Вступ до аспірантури 2020

Вступ до аспірантури 2020

Здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії в Університеті триває протягом 4-ох років і здійснюється за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання.

Фінансування підготовки аспірантів може здійснюватись за рахунок видатків державного бюджету для очної форми навчання (денної та вечірньої) та за рахунок коштів фізичних та/чи юридичних осіб як для очної, так і для заочної форм навчання.

Аспірантура функціонує з 5-ти спеціальностей (у дужках наведений ліцензійний обсяг):

 • 051 Економіка (3 здобувача);
 • 133 Галузеве машинобудування (3 здобувача);
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища (5 здобувачів);
 • 191 Архітектура та містобудування (12 здобувачів);
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (15 здобувачів).

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються зі:

 • вступного випробування зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного випробування з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

З програмами вступних випробувань до аспірантури можна ознайомитись тут

Правила прийому до аспірантури та докторантури Харківського національного університету будівництва та архітектури у 2021 році

Для вступу до аспірантури Університету вступник особисто подає такі документи:

 • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • заяву про вступ до аспірантури у паперовій формі встановленого зразка (форма заяви);
 • оригінал та копія диплома магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, та додаток до нього;
 • особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 4х6, друк двосторонній), за можливості засвідчений печаткою установи, у якій працює вступник (форма особового листка);
 • список та копії опублікованих наукових праць і патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю (форма оформлення наукових праць; копії наукових праць додаються); у разі відсутності наукових праць і патентів – реферат з обраної спеціальності (вимоги до реферату);
 • рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника, з оцінкою наукових праць/реферату з обраної спеціальності, погоджений із завідувачем кафедри (форма рекомендаційного листа);
 • копію трудової книжки, завірену за місцем праці (за наявності);
 • копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю (за наявності);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2–С2 (за наявності);
 • копію ідентифікаційного коду (для очної форми навчання).