Здобувачам ступеня кандидата наук

Здобувачам ступеня кандидата наук

Порядок проведення кандидатських іспитів

Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Кандидатські іспити проводяться з метою встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору здобувача наукового ступеня кандидата наук, підготовленості його до самостійної науково-дослідної діяльності. Складання кандидатських іспитів здобувачами є обов’язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук.

Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови і спеціальності.

Для своєчасного надсилання повідомлення у Міністерство освіти і науки України про розклад прийому кандидатських іспитів та внесення до наказу про допуск до екзаменаційної сесії всієї кількості аспірантів та здобувачів необхідно суворо дотримуватись термінів запису на кандидатські іспити: на весняну сесію – з 1 травня до 30 червня.

Запис на кандидатські іспити здійснюється у відділі докторантури і аспірантури згідно поданими заявами.

Вимоги до складання кандидатських іспитів

Допуск здобувачів до складання кандидатських іспитів здійснюється за наказом керівника (заступника керівника) вищого навчального закладу. Вищий навчальний заклад, де приймаються кандидатські іспити, повідомляють осіб, зазначених у наказі, про допуск до складання кандидатського іспиту, про час і місце проведення кандидатського іспиту не пізніше ніж за місяць до його проведення. У разі неявки здобувача на іспит з поважних причин він може бути допущений керівником вищого навчального закладу до складання кандидатського іспиту протягом поточної сесії. Рішення комісії з приймання кандидатського іспиту може бути оскаржене керівнику вищого навчального закладу здобувачем у терміни, встановлені приймальною комісією вищого навчального закладу.

Кандидатські іспити приймаються організовано, два рази на рік у формі сесій. Терміни проведення сесій встановлюються керівником вищого навчального закладу, де приймаються кандидатські іспити. У разі подання здобувачем до спеціалізованої вченої ради дисертації до захисту кандидатський іспит може бути прийнятий поза сесією.

Детальнішу інформацію про складання кандидатських іспитів, із вказаних предметів, Ви знайдете в наступних підрозділах.

Зі спеціальності

Кандидатські іспити із спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин:

  • типової програми, затвердженої МОН;
  • додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою, відділом, лабораторією.

Додаткова програма кандидатського іспиту із спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов’язані з напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу. За рішенням приймальної комісії кандидатський іспит із спеціальності, залежно від обсягу матеріалу, може проводитися двома етапами з виставленням загальної оцінки.