Здобувачу наукового ступеня доктор наук

Здобувачу наукового ступеня доктор наук

Здобувач ступеня доктора наук у дисертації (монографії, сукупності наукових робіт) повинен представити узагальнення самостійних досліджень стосовно актуальної наукової проблеми (групи проблем) у межах однієї або кількох галузей знань, результати яких забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення, є достовірними та пройшли широку апробацію.

З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для здобуття ступеня доктора наук особа має право вступити до докторантури Університету.

Упродовж строку перебування в докторантурі докторант зобов’язаний захистити результати своїх наукових досягнень у вигляді дисертації, або опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН, у спеціалізованій вченій раді.

Тема дисертаційної роботи затверджується Вченою Університету протягом двох місяців з дня зарахування докторанта.

Докторанти щороку звітують на засіданні кафедри, на засіданні факультету та на засіданні Вченої ради Університету про хід виконання індивідуального плану наукової роботи.

Для успішної атестації у відділ аспірантури та докторантури до треба подати:

  • звіт докторанта, який включає: прізвище ім’я по-батькові докторанта; тему дисертаційної роботи; спеціальність за якою зарахований докторант; стадія готовності дисертаційної роботи у розділах і у відсотках (з коротким описом отриманих результатів); список опублікованих праць за період перебування у докторантурі та повний перелік робіт за темою дисертації; результати апробації досліджень; загальний висновок про хід виконання дисертаційної роботи.
  • витяг із засідання кафедри про затвердження звіту докторанта або витяг про розширене засідання кафедри з рекомендацією подання роботи до спеціалізованої вченої ради;
  • витяг із засідання Вченої ради факультету про затвердження звіту докторанта;
  • витяг із засідання Вченої ради Університету про затвердження звіту докторанта.

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення Вченою радою Університету рішення про відрахування докторанта.